Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,718

 A New Approach for Predicting an Important User on a Topic on Twitter
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huyen Trang Phan, Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang
Nơi đăng: Proceedings of 2020 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Novi Sad, Serbia; Số: 978-1-7281-6799-2;Từ->đến trang: 1 - 6;Năm: 2020
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn