Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,829,226

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cải tiến chất lượng dịch tự động bằng giải pháp mở rộng kho ngữ liệu. Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Đặng Đại Thọ, Nguyễn Văn Bình. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015). Số: ISBN: 978-604-913-397-8. Trang: 80-87. Năm 2015. (Feb 10 2017 10:32AM)
[2]Bài báo: Giải pháp trích rút và phân loại các thực thể danh từ riêng cho kho ngữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp, Doãn Hằng Diệu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 125. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[3]Bài báo: Giải thuật cục bộ giải bài toán người du lịch. Tác giả: Võ Khánh Trung, Đặng Đại Thọ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 117-122. Năm 2013. (Oct 6 2014 12:49PM)
[4]Bài báo: Mở rộng kho ngữ liệu theo hướng ngữ nghĩa. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 110-116. Năm 2013.
(Oct 6 2014 12:52PM)
[5]Bài báo: Phát triển phần mềm diệt virus. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Nguyễn Quang Thái. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 8(57). Trang: 65-69. Năm 2012.
(Oct 6 2014 11:28AM)
[6]Bài báo: Giải pháp chuẩn hóa kho ngữ liệu dùng trong lĩnh vực dịch tự động. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9 (58). Trang: 111-117. Năm 2012. (Oct 6 2014 12:46PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Hybrid Genetic Algorithms for the Determination of DNA Motifs to Satisfy Postulate 2-Optimality. Authors: Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang. Applied Intelligence, Electronic ISSN: 1573-7497, Print ISSN: 0924-669X, Springer Nature (ISI, IF: 5.086, Q1), DOI: https://doi.org/10.1007/s10489-022-03491-7. No: 2022. Pages: 1-10. Year 2022. (Apr 20 2022 1:39PM)
[2]Article: An Effective Method for Determining Consensus in Large Collectives. Authors: Dai Tho Dang, Thanh Ngo Nguyen, Dosam Hwang. Computer Science and Information Systems, Print ISSN: 1820-0214, Online ISSN: 2406-1018, ComSIS Consortium (ISI, IF: 1.167, Q4), https://doi.org/10.2298/CSIS210314062D. No: 19(1). Pages: 435 – 453. Year 2022. (Mar 10 2022 9:26AM)
[3]Article: Determining 2-Optimality Consensus for DNA Structure. Authors: Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen, Huyen Trang Phan, Dosam Hwang. Advances and Trends in Artificial Intelligence. Artificial Intelligence Practices. IEA/AIE 2021. Lecture Notes in Computer Science, Springer Nature Switzerland. No: 12798. Pages: 427 - 438. Year 2021. (Dec 4 2021 10:13AM)
[4]Article: Improving the Neural Network Model in Combination with a Big Semantic-Enriched Corpus for Building an English - Vietnamese Semantic-Oriented Machine Translation System. Authors: Van Binh Nguyen, Cong Phap Huynh, Dai Tho Dang. Journal of Design Engineering (Toronto), ISSN: 0011-9342. No: 2021. Pages: 6319 - 6331. Year 2021. (Dec 4 2021 10:15AM)
[5]Article: A New Approach to Determine 2-Optimality Consensus for Collectives. Authors: Dai Tho Dang, Zygmunt Mazur and Dosam Hwang. Advances and Trends in Artificial Intelligence. Artificial Intelligence Practices. IEA/AIE 2020. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer Nature Switzerland. No: 12144. Pages: 570 - 581. Year 2020. (Sep 6 2021 2:44PM)
[6]Article: A Quick Algorithm to Determine 2-Optimality Consensus for Collectives. Authors: Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen and Dosam Hwang. IEEE Access, ISSN: 2169-3536, INSPEC Accession Number: 20190959, IEEE (ISI, IF: 3.745, Q1), DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3043371. No: 8. Pages: 221794 - 221807. Year 2020. (Dec 30 2020 6:50PM)
[7]Article: A New Approach for Predicting an Important User on a Topic on Twitter. Authors: Huyen Trang Phan, Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang. Proceedings of 2020 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Novi Sad, Serbia. No: 978-1-7281-6799-2. Pages: 1 - 6. Year 2020. (Dec 30 2020 6:57PM)
[8]Article: Overcoming Local Optima for Determining 2-Optimality Consensus for Collectives. Authors: Dai Tho Dang, Zygmunt Mazur, Dosam Hwang. Computational Collective Intelligence. ICCCI 2020. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer. No: 12496. Pages: 16 - 26. Year 2020. (Dec 4 2020 5:06PM)
[9]Article: Method of Detecting Bots on Social Media. Authors: Botambu Collins, Dinh Tuyen, Dai Tho Dang, Dosam Hwang. Computational Collective Intelligence. ICCCI 2020. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer. No: 12496. Pages: 71-83. Year 2020. (Dec 4 2020 5:17PM)
[10]Article: Multi-step Consensus: An Effective Approach for Determining Consensus in Large Collectives. Authors: Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang. Cybernetics and Systems, Print ISSN: 0196-9722, Online ISSN: 1087-6553, Taylor & Francis (ISI, IF: 1.681, Q3), DOI: https://doi.org/10.1080/01969722.2019.1565117. No: 50(2). Pages: 208 – 229. Year 2019. (Jun 5 2020 4:19PM)
[11]Article: A New Heuristic Algorithm for 2-Optimality Consensus Determination. Authors: Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang. Proceedings of 2019 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, ISSN: 2577-1655, INSPEC Accession Number: 19193637, Bari, Italy. No: 978-1-7281-4569-3. Pages: 70 - 75. Year 2019. (Jun 5 2020 4:23PM)
[12]Article: Increasing the Quality of Multi-step Consensus. Authors: Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang. Intelligent Information and Database Systems. ACIIDS 2019. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer. No: Volume: 11432. Pages: 1 - 12. Year 2019. (Feb 10 2019 2:14PM)
[13]Article: A Three-stage Consensus-based Method for Collective Knowledge Determination. Authors: Dai Tho Dang, Van Du Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang. Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems. Studies in Computational Intelligence, Springer. No: ISSN: 1860-949X, Volume: 769. Pages: 3 - 14. Year 2018. (Feb 8 2018 4:08PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn