Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,735,781

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cải tiến chất lượng dịch tự động bằng giải pháp mở rộng kho ngữ liệu. Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Đặng Đại Thọ, Nguyễn Văn Bình. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015). Số: ISBN: 978-604-913-397-8. Trang: 80-87. Năm 2015. (Feb 10 2017 10:32AM)
[2]Bài báo: Mở rộng ngữ nghĩa cho các thực thể có tên trong corpora. Tác giả: Đặng Đại Thọ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 4 (CITA2015). Số: I4. Trang: 110-107. Năm 2015. (Sep 12 2015 3:24PM)
[3]Bài báo: Giải pháp trích rút và phân loại các thực thể danh từ riêng cho kho ngữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp, Doãn Hằng Diệu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 125. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[4]Bài báo: Giải thuật cục bộ giải bài toán người du lịch. Tác giả: Võ Khánh Trung, Đặng Đại Thọ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 117-122. Năm 2013. (Oct 6 2014 12:49PM)
[5]Bài báo: Mở rộng kho ngữ liệu theo hướng ngữ nghĩa. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 110-116. Năm 2013.
(Oct 6 2014 12:52PM)
[6]Bài báo: Phát triển phần mềm diệt virus. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Nguyễn Quang Thái. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 8(57). Trang: 65-69. Năm 2012.
(Oct 6 2014 11:28AM)
[7]Bài báo: Giải pháp chuẩn hóa kho ngữ liệu dùng trong lĩnh vực dịch tự động. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9 (58). Trang: 111-117. Năm 2012. (Oct 6 2014 12:46PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Multi-step Consensus: An Effective Approach for Determining Consensus in Large Collectives. Authors: Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hawng. Cybernetics and systems, Taylor & Francis Group (SCIE). No: 1087-6553. Pages: 1-22. Year 2019. (Jan 29 2019 5:46AM)
[2]Article: Increasing the Quality of Multi-step Consensus. Authors: Dai Tho Dang, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang. Lecture Notes in Computer Science, Springer (indexed by ISI, SCOPUS). No: 11432. Pages: 1-12. Year 2019. (Feb 10 2019 2:14PM)
[3]Article: A Three-stage Consensus-based Method for Collective Knowledge Determination. Authors: Dai Tho Dang, Van Du Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen and Dosam Hwang. Studies in Computational Intelligence, Springer (indexed by SCOPUS). No: 769. Pages: 3-14. Year 2018. (Feb 8 2018 4:08PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn