Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,518

 Giải thuật cục bộ giải bài toán người du lịch
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Khánh Trung, Đặng Đại Thọ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 12(73).2013 Quyển 2;Từ->đến trang: 117-122;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài toán người du lịch là một bài toán NP-khó thuộc thể loại tối ưu rời rạc hay tổ hợp được nghiên cứu trong vận trù học hoặc lý thuyết khoa học máy tính. Bài toán được phát biểu như sau: cho trước một danh sách các thành phố và khoảng cách giữa chúng, tìm chu trình ngắn nhất thăm mỗi thành phố đúng một lần. Hiện nay chưa có giải thuật chính xác nào để giải bài quyết bài toán này trong trường hợp tổng quát. Vì vậy, các giải thuật gần đúng đặc biệt được quan tâm. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giải thuật meta-heuristic sử dụng ý tưởng tìm kiếm địa phương để giải bài toán người du lịch. Giải thuật đã được cài đặt, thử nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn lấy từ TSPLIB và thu được những kết quả khá tốt.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn