Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,599

 Giải pháp trích rút và phân loại các thực thể danh từ riêng cho kho ngữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp, Doãn Hằng Diệu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 125;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trích rút và phân loại thực thể danh từ riêng cho các kho ngữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên là bước quan trọng và là tiền đề cho việc mở rộng cũng như xây dựng các kho ngữ liệu theo hướng ngữ nghĩa. Việc nghiên cứu trích rút và phân loại thông tin đã được thực hiện với nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu trích rút và phân loại thực thể danh từ riêng trên các kho ngữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Hơn nữa, các phương pháp trích rút và phân loại thông tin đã sử dụng như nêu ở trên đều có những nhược điểm riêng của nó. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp kết hợp thuật toán so khớp tối đa với phân tích quan hệ ngữ cảnh giữa các thành tố trong văn bản để trích rút và phân loại các thực thể danh từ riêng cho kho ngữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Giải pháp này bước đầu đã mang lại kết quả rất đáng khích lệ.
ABSTRACT
Extraction and classification of named entities from corpora in Natural Language Processing (NLP) is an important initial step for extending and building semantic oriented corpora. Though there have been many researches on the extraction and classification of information from internet resources in foreign languages, no research has dealt with corpora in NLP. Moreover, information extraction and classification methods currently used such as rule based, machine learning or hidden Markov have shown some drawbacks. In this paper, we propose a solution combining Maximum Matching method and contextual relation analysis of entities in the text for extracting and classifying named entities from corpora in NLP. In the first stage of our research, this proposed solution has given positive results.
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn