Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,996,968

 Phân tích và đánh giá chiến lược thiết kế thụ động của nhà cửa hiệu và nhà thờ tộc tại Hội An, Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Luu Thien Huong, Yin-Hao Chiu, Dinh Nam Duc
Nơi đăng: Agenda Tomorrow - The 8th International Conference on Planning and Design (ICPD 2015); Số: 8th;Từ->đến trang: 74;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The worldwide phenomenon of climate change and global warming has great impacts on nature, animals and human life. Finding appropriate responses and adaptions are increasingly urgent. Vernacular architecture is well known as a typical example for energy saving and environmental friendly design. Moreover, it also reflects cultural identity and social context of location where it was built. The principal purpose of this study is to investigate the underlying climate responsive strategies of vernacular housing design on the aspect of building physics. Research process includes in-situ survey, analysis and summarization. Some studies in passive design in architecture field as well as vernacular architecture have been used as references. The result of the research can increase our understanding on applying passive design in modern housing.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn