Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,997,345

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số giải pháp đề xuất cho việc sử dụng quỹ đất tại khu vực nhà ga đường sắt Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Nam Đức, Lưu Thiên Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017. Trang: 6-11. Năm 2017. (Jan 4 2018 4:29AM)
[2]Tham luận: Ảnh hưởng của hệ thống giao thông đường sắt đến sự phát triển của Đô thị Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Nam Đức. Seminar Bộ môn Kiến trúc - Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Cao đẳng Công nghệ. Trang: 01-10. Năm 2015. (Dec 26 2015 3:51PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu về chiến lược thiết kế thụ động tại nhà cổ Hội An, Việt Nam. Tác giả: Lưu Thiên Hương, Đinh Nam Đức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 89-93. Năm 2015. (Dec 23 2015 11:27AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Urban morphology and the case study of French concession Tourane in Vietnam (1888-1950). Authors: Dinh Nam Duc, Enrico Chapel. International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2020). Pages: 28. Year 2020. (Jul 14 2020 11:27PM)
[2]Presentations: Urban planning of Da Nang City during the first French colonial period (1888 - 1919). Authors: Dinh Nam Duc, En-Yu Huang, Luu Thien Huong. Agenda Tomorrow - The 8th International Conference on Planning and Design (ICPD 2015). Pages: 71. Year 2015. (Dec 23 2015 11:34AM)
[3]Presentations: Analyse and evaluate passive design strategy of shophouses and family chapels in Hoi An Ancient Town, Vietnam. Authors: Luu Thien Huong, Yin-Hao Chiu, Dinh Nam Duc. Agenda Tomorrow - The 8th International Conference on Planning and Design (ICPD 2015). Pages: 74. Year 2015. (Dec 23 2015 11:30AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn