Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,922

(Jan 4 2011 2:19PM)(Jan 4 2011 2:31PM)(Jan 4 2011 2:12PM)(Dec 31 2010 9:37AM)(Dec 31 2010 9:37AM)(Dec 31 2010 9:37AM)(Dec 31 2010 9:37AM)(Dec 31 2010 9:37AM)
[1]Giáo trình Các phương pháp gia công đặc biệt, NXB KH&KT, Hà Nội, 2010 Chủ biên: TS Đinh Minh Diệm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Khoa học và kỹ thuật. Năm 2010.
[2]Giáo trình nội bộ: Công nghệ phục hồi,Trường ĐHBK - ĐH Đà Nẵng, 2007 Chủ biên: TS Đinh Minh Diệm. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2007.
[3]Giáo trình Công nghệ kim loại, NXB KH&KT, Hà Nội, 2007 Chủ biên: TS Đinh Minh Diệm.. Nơi XB: Nh xut bản khoa học và kỹ thuât, Hà Nội. Năm 2007.
[4]Lắp đặt và sửa chữa máy, NXB Giao thông vận tải, 2004. Chủ biên: TS. Đinh Minh Diệm. Nơi XB: Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Năm 2004.
[5] Kim loại và thiết bị nhiệt, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng, 8/2003. Chủ biên: TS Đinh Minh Diệm.. Nơi XB: Trương Đại học bách khoa Đà Nẵng. Năm 2003.
[6] Công nghệ LASER và một số phương pháp gia công đặc biệt, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng, 2001. Chủ biên: TS. Đinh Minh Diệm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 2001.
[7] Công nghệ kim loại tập 3/ Hàn và cắt kim loại, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng, 2000. Chủ biên: TS Đinh Minh Diệm.. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 2000.
[8] An toàn lao động, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 1997. Chủ biên: TS Đinh Minh Diệm.. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1997.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn