Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,309

 Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế số 19 – Lợi ích nhân viên trong điều kiện thực tế ở Việt Nam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ nhiệm:  Đoàn Nguyễn Trang Phương; Thành viên:  
Số: T2012 – 04 - 16 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kế toán
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn