Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,903,106

 ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHUYỂN GEN KHÁNG BỆNH SƯNG RỄ CRRA5 VÀO CÂY BẮP CẢI (BRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA L.)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Lý, Trần Quang Dần, Đoàn Thị Vân, S.G. Monakhos, G.F. Monakhos
Nơi đăng: Hội thảo Sinh học toàn quốc lần thứ II; Số: 2;Từ->đến trang: 1111-1117;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn