Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,193

 PHÂN LẬP XANTHONES VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA a-MANGOSTIN TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Đỗ Thị Thuý Vân, Trần Thị Diệu My
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V; Số: 2;Từ->đến trang: 403-406;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả phân lập và hoạt tính sinh học của a-mangostin từ vỏ quả măng cụt. Bằng phương pháp sắc ký cột trên silicagel, sắc ký bản mỏng kết hợp với các phương pháp đo phổ khối lượng MS, phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR, phổ sắc ký lỏng cao áp LC, phổ hồng ngoại IR và phổ tử ngoại-khả kiến UV-VIS, chúng tôi đã phân lập và xác định được cấu trúc của a-mangostin từ vỏ quả măng cụt. Bằng các phương pháp thử hoạt tính sinh học bao gồm hoạt tính kháng sinh, hoạt tính chống oxi hóa bằng phương pháp DPPH và phương pháp thử với enzyme, hoạt tính độc tế bào thì a-mangostin có hoạt tính kháng các chủng vi sinh vật gram (+), chống oxy hóa bằng phương pháp enzyme và có hoạt tính gây độc tế bào rất tốt. Trong công nghệ thực phẩm thì a-mangostin là một dưỡng chất thực vật đa năng.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
This article presents the results of xanthones isolation and biological activities from the mangosteen fruit. With column chromatograph method on silica gel, thin layer chromatograph method and MS, NMR, LC, IR, UV-VIS spectrum data analysis, we have isolated and determined structure of a-mangosteen from mangosteen fruit. By the methods of research biological activities such as antibiotic activity, DPPH antioxidant, enzyme antioxidant, breastcancer activity, a-mangostin has antioxin activity. The food technology xanthones are a versatile plant nutrients.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn