Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,017,822

 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hoá và hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới
Chủ nhiệm:  TS. Ngô Văn Hà; Thành viên:  Đỗ Thị Hằng Nga, Lê Thị Tuyết Ba, Nguyễn Tiến Lương...
Số: DD2013-04-35-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn