Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,035,581

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tìm hiểu hệ thống di tích lịch sử - văn hoá khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam ở huyện đảo Lý sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ thị Hằng Nga, Mai Trọng Anh. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. Số: 02(58). Trang: 55-63. Năm 2019. (Aug 5 2019 5:45PM)
[2]Bài báo: Di chúc của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Kỷ yếu hội thảo Khoa học ĐHKT: “50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh”. Số: 5/2019. Trang: 48-52. Năm 2019. (Aug 8 2019 9:19AM)
[3]Bài báo: Quân và dân tỉnh Bình Định tham gia cuộc tiến công chiến lược Xuân năm 1972. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số: 7. Trang: 19-24. Năm 2019. (Aug 5 2019 5:48PM)
[4]Tham luận: Hoạt động thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Lâm Đồng. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Kỷ yếu hội thảo quốc gia. Trang: 664-670. Năm 2019. (Nov 11 2019 3:09PM)
[5]Bài báo: Một số giải pháp về quy hoạch tổ chức không gian và Quản lý đô thị góp phần giữ gìn văn hoá truyền thống và tạo dựng lối sống văn minh đô thị Đà Nẵng. Tác giả: Phùng Phú Phong, Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số: 105. Trang: 9-13. Năm 2018. (Aug 5 2019 5:39PM)
[6]Bài báo: Đánh giá hiệu quả chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố Đà Nẵng: định hướng và giải pháp. Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương. Số: 520. Trang: 58-60. Năm 2018. (Aug 5 2019 5:31PM)
[7]Bài báo: Vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương. Số: Chuyên đề. Trang: 29-31. Năm 2018. (Aug 5 2019 5:33PM)
[8]Bài báo: Quan điểm “lấy dân làm gốc” trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Nghiên cứu con người. Số: 4[9]. Trang: 16-28. Năm 2017. (Aug 5 2019 5:29PM)
[9]Bài báo: Tìm hiểu quan điểm tiết kiệm trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: 192. Trang: 60-63. Năm 2017. (Aug 5 2019 5:27PM)
[10]Tham luận: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường. Tác giả: Lưu Thị Mai Thanh, Đỗ Thị Hằng Nga. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Vai trò của văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Trang: 183-194. Năm 2015. (Aug 5 2019 6:18PM)
[11]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy giáo. Tác giả: Ngô Văn Hà, Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5[40]2010. Trang: 94-101. Năm 2010. (Aug 5 2019 5:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: I Private economic: Important driving force in the socialist-oriented market economy in Vietnam. Authors: Do Thi Hang Nga, Dinh Van Trong. International Journal of Social Science Research. No: Vol 2, No 1. Pages: 13-28. Year 2020. (Mar 30 2020 5:23PM)
[2]Presentations: Private economic: Important driving force in the socialist-oriented market economy in Vietnam. Authors: Do Thi Hang Nga, Dinh Van Trong. International conference on educatio, technology, business and social science (ETBSS2019). Pages: 256-269. Year 2019. (Feb 3 2020 5:01PM)
[3]Presentations: Danang develops high-quality human resources in public sector to meet the requirements of the fourth industrial revolution (ICYREB2019). Authors: Đỗ Thị Hằng Nga. International conference for young researchers in economics and business. Pages: 764-772. Year 2019. (Feb 3 2020 4:54PM)
[4]Presentations: Development of high-quality human resources serving for socioeconomic development of Da nang city. Authors: Do Thi Hang Nga. Proceeding International Conference on Global Business and Social Sciences. Pages: 281-290. Year 2018. (Aug 5 2019 5:42PM)
[5]Article: Development of high-quality human resources serving for socioeconomic development of Da nang city. Authors: Do Thi Hang Nga. International Journal of Modern Trends in Social Science. No: Volume:1 Issues:4. Pages: 15-27. Year 2018. (Aug 5 2019 5:36PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn