Đinh Thị Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,145

 
Mục này được 21295 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Thị Thanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/11/1982
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Hóa; Tại: Đại học Quy Nhơn
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 112 Nguyễn Sinh Sắc - Kon Tum
Điện thoại: 0602211348; Mobile: 0982907682
Email: dinhthithanh82@gmail.com; dtthanh@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2005 đến 2009 công tác tại phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk Tô - Kon Tum
Từ 2009 đến nay công tác tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài cho cử nhân kinh tế của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum . Tác giả: Đinh Thị Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(101).2016. Trang: 43-46. Năm 2016. (Jun 7 2016 3:20PM)
[2]Bài báo: Vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo hình thức tin chỉ ở trường đại học. Tác giả: Đinh Thị Thanh. Tạp san Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Số: 4. Trang: 42-44. Năm 2016. (Mar 23 2016 11:04PM)
[3]Bài báo: Về chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Tác giả: Đinh Thị Thanh. Tạp chí Giáo dục. Số: Đặc biệt tháng 7/2015. Trang: 47 - 49. Năm 2015. (Oct 19 2015 1:52PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giáy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.
[2] Giấy khen của Ủy ban chính quyền tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào. Năm: 2013.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn