Trịnh Quang Dũng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15106 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Quang Dũng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/09/1988
Nơi sinh: Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam
Quê quán Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục Chính trị; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lĩnh vực NC: Giáo dục Lý luận chính trị, triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 77/23 Trần Khánh Dư - Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0963751355
Email: dungtq@due.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2011-2012: Giáo viên Trường THPT Trí Đức - Hà Nội
- Từ 2012 - 2014: Giảng viên Trường Cao Đẳng Nghề Hà Nội
- Từ 2014 - 2018: Giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
- Từ 2019 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ LẦN THỨ TƯ . Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng, Ths Vũ Thị Thảo. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Hải Phòng (ISSN: 1859-2368). Số: 37 (tháng 11 - 2019). Trang: 65-74. Năm 2019. (Jun 1 2020 12:00PM)
[2]Tham luận: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI VÀ SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI TRONG DI CHÚC . Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo khoa học Quốc gia "Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn" (ISBN: 978–604–73–7400–7). Trang: 490-498. Năm 2019. (Jun 1 2020 12:17PM)
[3]Tham luận: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀO HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0. Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA NĂM 2019 CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH 4.0" (ISBN: 978-604-946-761-5 ). Trang: 141-158. Năm 2019. (Jun 1 2020 12:22PM)
[4]Tham luận: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC DÂN TỘC. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị ThọThs Trịnh Quang Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đánh giá hiệu quả, tác động của các chính sách dân tộc đến cộng đồng dân tộc Khmer". Trang: 4-14. Năm 2019. (Oct 21 2019 3:44PM)
[5]Bài báo: GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN CÁC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY. Tác giả: Th Trịnh Quang Dũng, Ths Nguyễn Phương Anh; Ths Đỗ Thị Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Đại học Hải Phòng (ISSN: 1859-2368). Số: 35 (tháng 7 - 2019). Trang: 25-34. Năm 2019. (Jun 1 2020 11:53AM)
[6]Tham luận: PHÁT HUY NĂNG LỰC TƯ DUY HỆ THỐNG CHO SINH VIÊN THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG HIỆN NAY. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo khoa học "Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong giảng dạy Tâm lý học, giáo dục học và Lý luận chính trị. Trang: 517-528. Năm 2019. (Oct 21 2019 3:38PM)
[7]Tham luận: GIÁO LÝ NHÂN QUẢ CỦA PHẬT GIÁO VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THẾ HỆ TRẺ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo Khoa học quốc gia "Hoạt động của tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam với sự phát triển bền vững của đất nước". Trang: 108-118. Năm 2019. (Oct 21 2019 3:40PM)
[8]Bài báo: QUAN ĐIỂM VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP CỦA CÁC-MÁC TRONG TÁC PHẨM "TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN" VÀ MỘT SỐ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí giáo dục và xã hội (ISSN: 1859-3917). Số: 1. Trang: 26-31. Năm 2019. (Oct 21 2019 3:47PM)
[9]Tham luận: MỘT SỐ KHÍA CẠNH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TRONG NỀN GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI. Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Xây dựng tiêu chí đánh giá nhà giáo và cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục". Trang: 131-138. Năm 2019. (Oct 21 2019 3:36PM)
[10]Tham luận: GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG MINH HIỆN NAY. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo Khoa học "Tái cấu trúc giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam" (ISBN:978 -604-80-3965-3). Trang: 401-410. Năm 2019. (Oct 21 2019 3:42PM)
[11]Bài báo: QUAN ĐIỂM BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP CỦA CÁC MÁC VÀ MỘT SỐ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN. Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí giáo dục và xã hội (ISSN: 1859-3917). Số: 1. Trang: 273-278. Năm 2019. (Oct 21 2019 3:48PM)
[12]Tham luận: GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN CÁC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ LẦN THỨ TƯ. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Elearning - Kinh nghiệm và cơ hội hợp tác" (ISBN: 978-604-946-736-3). Trang: 111-113. Năm 2019. (Nov 5 2019 10:00AM)
[13]Tham luận: ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC CÁC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo Khoa học Quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy các bộ môn lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay" (ISBN: 978-604-65-4450-0). Trang: 1-10. Năm 2019. (Nov 7 2019 8:25PM)
[14]Bài báo: BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức (ISSN: 1859-2457). Số: 5 (Tháng 9 - 10/2019). Trang: 42-44. Năm 2019. (Nov 5 2019 4:47PM)
[15]Bài báo: CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC HIỆN NAY. Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng Phạm Thị Hằng. Tạp chí Giáo dục (ISSN 2354-0753). Số: 2 - tháng 5. Trang: 94-97. Năm 2018. (Oct 21 2019 3:52PM)
[16]Bài báo: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM CỦA JOHN DEWEY VÀO HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: Ths Trịnh Quang DũngNguyễn Phương Anh. Tạp chí Giáo dục (ISSN 2354-0753). Số: 8. Trang: 111-113. Năm 2017. (Oct 21 2019 11:02AM)
[17]Bài báo: GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: Ths Trịnh Quang DũngNguyễn Phương Anh. Tạp chí Giáo dục và đào tạo (Bộ giáo dục) - ISSN: 2354-0753. Số: 10. Trang: 242-243;248. Năm 2017. (Oct 21 2019 3:50PM)
[18]Bài báo: RÈN LUYỆN TƯ DUY HỆ THỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: THS. TRỊNH QUANG DŨNG. Tạp chí Giáo dục và đào tạo (Bộ giáo dục) - ISSN: 2354-0753. Số: 3. Trang: 96-100. Năm 2017. (Nov 5 2019 7:13PM)
[19]Bài báo: GIÁO DỤC Ý THỨC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG NGHỆ HIỆN NAY. Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí Giáo dục (ISSN 2354-0753). Số: 7. Trang: 101-104. Năm 2016. (Oct 21 2019 3:56PM)
[20]Bài báo: TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRONG TÁC PHẨM "BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP". Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Sách "Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam" (ISBN: 978-604-901-595-3). Số: 1. Trang: 11-21. Năm 2016. (Nov 5 2019 5:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Applying Ho Chi Minh’s Thinking Style in Training Self-Study Ability of Students in Vietnam Today. Authors: Ths Trịnh Quang Dũng. Research on Humanities and Social Sciences (ISSN: ISSN 2224-5766 (Paper) ISSN 2225-0484 (Online). No: Vol.9, No.24, 2019. Pages: 23-28. Year 2019. (Jun 1 2020 11:44AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] GIẢI KHUYẾN KHÍCH HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2016

 Giáo dục

 2016

 377/QĐ-STKT

 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

  
 Khen thưởng
[1] SINH VIÊN ĐẠT LOẠI GIỎI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 2011. Năm: 2011.
[2] GIẤY KHEN GIẢNG VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016. Số: 187-2016/KT-TCHC. Năm: 2016.
[3] GIẤY KHEN ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH CUỘC THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT 2016. Số: 377-STKT. Năm: 2016.
[4] GIẤY KHEN GIẢNG VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH TỐT TRONG GIẢNG DẠY THEO HƯỚNG CDIO. Số: 214/2016-KT-TCHC. Năm: 2016.
[5] GIẤY KHEN ĐẠT GIẢI NHÌ CUỘC THI GIẢNG VIÊN GIỎI ỨNG DỤNG ELEARNING TRONG GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO. Số: 45-QĐ-TCHC. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019   
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn