Đường Nguyễn Hưng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,779,423

 
Mục này được 37791 lượt người xem
Họ và tên:  Đường Nguyễn Hưng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/0
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán và Kiểm toán; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Kế toán; Tại: ĐH Kobe - Nhật Bản
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2016
Dạy CN: Kế toán và Kiểm toán
Lĩnh vực NC: Market-based research, Firm-valuation, Cost of capital, Accounting and Auditing issues, Internal Control
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (tốt) và tiếng Nhật (giao tiếp)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, ĐH Kinh tế - Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836987; Mobile: 0905364989
Email: dnhwin@gmail.com; hungdn@due.edu.vn; (chỉ cần dùng 1 trong 2 địa chỉ)
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy các chương trình cử nhân, thạc sĩ, nghiên cứu sinh tại trường ĐH Kinh tế.
------------
Các môn:
Bậc đại học:
- Nguyên lý kế toán
- Hệ thống thông tin kế toán
- Kiểm soát nội bộ
- Kiểm toán tài chính
- Thực hành kiểm toán
Bậc sau đại học:
- Kiểm soát nội bộ

Giảng dạy các chương trình cử nhân, thạc sĩ liên kết với các trường ĐH nước ngoài.
------------
Bậc đại học: ĐH Sunderland (Anh), ĐH Towson (Mỹ), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VN-UK Institute), ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
- Management Accounting
- Strategic Management Accounting
- Managing Financial Resources and Decisions
- Internal Control
- Financial Statement Auditing
Bậc sau đại học: ĐH Sunderland (Anh), Trường ĐH IMC University of Applied Sciences (Áo)
- Managing Financial Principles and Techniques
- Managerial Accounting
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Biến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và Đánh giá của thị trường. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm đề tài. Mã số: Đ2013-04-39-BS. Năm: 2014. (May 27 2016 7:37PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Quản trị lợi nhuận thông qua Lựa chọn Chính sách kế toán trong các Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Đường Nguyễn Hưng. Mã số: Đ2012-04-13. Năm: 2012. (Jul 1 2013 8:14AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhân tố ảnh hưởng chất lượng kiểm toán: Nhìn từ khía cạnh nhận thức của kiểm toán viên. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng - Nguyễn Hải Yến. TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN. Số: số 1+2/2020. Trang: 22-26. Năm 2020. (Sep 9 2020 12:11AM)
[2]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến mục tiêu kiểm soát ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Tuấn, Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Kinh tế Phát triển. Số: 247. Trang: 52-62. Năm 2018. (Aug 26 2019 10:33PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết Việt Nam. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng, Vũ Thị Tuyết Mai . Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 2(477). Trang: 49-57. Năm 2018. (Aug 26 2019 10:37PM)
[4]Bài báo: Nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ và giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Trần Kỳ Hân, Đường Nguyễn Hưng . Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 6(481). Trang: 10-21. Năm 2018. (Aug 26 2019 10:40PM)
[5]Bài báo: Đánh giá sự khác biệt về hệ thống KSNB các ngân hàng thương mại Việt Nam – Kiểm định T-test và Anova. Tác giả: Nguyễn Tuấn, Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 181. Trang: 19-25. Năm 2018. (Aug 26 2019 10:43PM)
[6]Bài báo: Kiểm soát nội bộ đối với hiệu quả hoạt động và rủi ro phá sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Tuấn, Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng. Số: 132. Trang: 20-31. Năm 2017. (Aug 26 2019 9:35PM)
[7]Bài báo: Các chính sách quản trị và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Tài chính. Số: 659 (II). Trang: 59-61. Năm 2017. (Aug 26 2019 9:40PM)
[8]Bài báo: Ảnh Hưởng Của Quản Trị Lợi Nhuận Đến Tỷ Suất Sinh Lời Trên Cổ Phiếu – Trường Hợp Các Công Ty Niêm Yết Thuộc Nhóm Ngành Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Kinh tế Phát triển. Số: 240 (II). Trang: 123-131. Năm 2017. (Aug 26 2019 10:18PM)
[9]Bài báo: Mối liên hệ giữa một số đặc điểm doanh nghiệp với mức độ minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết ngành hàng tiêu dùng. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng, Nguyễn Xuân Ban. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 171. Trang: 8-12,26. Năm 2017. (Aug 26 2019 10:31PM)
[10]Bài báo: Ảnh hưởng kiểm soát nội bộ đến mục tiêu kiểm soát ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Tuấn, Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 157. Trang: 23-30. Năm 2016. (Aug 26 2019 9:38PM)
[11]Tham luận: Ứng dụng data mining trong dự đoán khả năng có sai phạm trọng yếu trên BCTC của các công ty niêm yết Việt Nam. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Proceedings of International Conference on Accounting and Finance (ICOAF 2016). Trang: 57-76. Năm 2016. (May 27 2016 9:33PM)
[12]Bài báo: Ảnh hưởng của sự biến thiên và độ lớn đến tính ổn định duy trì của biến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 151. Trang: 44-48; 90-97. Năm 2016. (May 28 2016 5:27PM)
[13]Bài báo: Cơ sở lý thuyết của việc thiết lập mô hình định giá doanh nghiệp. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (ĐH Đà Nẵng). Số: 04/2016 (101). Trang: 118-122; 208-216. Năm 2016. (May 28 2016 5:39PM)
[14]Bài báo: Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Phương pháp nghiên cứu định lượng, Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia "Kế toán, kiểm toán Việt Nam-20 năm cải cách và hội nhập", Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: ISBN: 978-604-946-086-9. Trang: 272-286; 294-301. Năm 2016. (May 28 2016 5:56PM)
[15]Bài báo: Về bản chất và phạm vi của kiểm soát nội bộ. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia "Kế toán, kiểm toán Việt Nam-20 năm cải cách và hội nhập", Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: ISBN: 978-604-946-086-9. Trang: 157-169;288-293. Năm 2016. (May 28 2016 5:31PM)
[16]Bài báo: Quản trị lợi nhuận của các Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức”. Số: ISBN: 978-604-86-9872-0. Trang: 170-190; 369-384. Năm 2016. (May 28 2016 5:34PM)
[17]Bài báo: Ảnh hưởng của các đặc điểm công ty kiểm toán đến chất lượng kiểm toán các các công ty niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Kỷ yếu hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính “International Conference on Accounting and Finance (ICOAF 2016)”. Số: ISBN-978-604-84-1563-1. Trang: 113-123; 217-236. Năm 2016. (May 28 2016 5:49PM)
[18]Bài báo: Cơ sở lý thuyết của việc thiết lập mô hình định giá doanh nghiệp. Tác giả: TS. Đường Nguyễn Hưng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 123. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Kỷ yếu hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính “International Conference on Accounting and Finance (ICOAF 2016)”. Số: ISBN-978-604-84-1563-1. Trang: 96-105; 138-156. Năm 2016. (May 28 2016 5:29PM)
[20]Bài báo: Mô hình nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Kỷ yếu hội thảo quốc tế về kế toán “International Conference on Accounting (ICOA 2015). Số: ISBN-978-604-84-0781-0. Trang: 416-423; 191-207. Năm 2015. (May 28 2016 5:36PM)
[21]Bài báo: Tổng quan lý thuyết về tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng. Số: 113 (08/2015). Trang: 314-330; 50-62. Năm 2015. (May 28 2016 6:00PM)
[22]Bài báo: Bàn về các mô hình định giá doanh nghiệp niêm yết hiện nay. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập”. Số: ISBN-978-604-0-06501-8. Trang: 211-215; 304-313. Năm 2014. (May 28 2016 5:59PM)
[23]Bài báo: Bàn Về Các Hình Thức Kế Toán Hiện Nay. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán; Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập". Số: 12/2014 (135); ISBN-978-604-0-06501-8. Trang: 13-14; 237-241; 58-63; 242-251. Năm 2014. (May 28 2016 5:52PM)
[24]Bài báo: Hành vi quản trị lợi nhuận đối với thông tin lợi nhuận công bố trên báo cáo tài chính. Tác giả: TS. Đường Nguyễn Hưng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 1+2/2013 (112+113), 3/2013 (114). Trang: 49 (số 1+2), 22 (số 3). Năm 2013. (Jul 1 2013 10:58AM)
[25]Bài báo: Phương pháp và thủ tục vận dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Việt Nam đối với các hành vi quản trị lợi nhuận. Tác giả: Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 12/2013 (123). Trang: 15-19; 264-271. Năm 2013. (May 28 2016 5:54PM)
[26]Bài báo: Quan hệ giữa phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm. Tác giả: PGS -TS Ngô Hà Tấn, TS Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (đang xử lý). Số: (đang xử lý). Trang: (đang xử lý). Năm 2013. (Jul 1 2013 11:35AM)
[27]Tham luận: Quan hệ giữa phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm. Tác giả: PGS. TS Ngô Hà Tấn, TS. Đường Nguyễn Hưng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. ĐH Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng. Trang: 234-238. Năm 2012. (Sep 3 2012 9:11PM)
[28]Tham luận: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam. Tác giả: TS. Đường Nguyễn Hưng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 35-46. Năm 2012.
(Sep 3 2012 9:16PM)
[29]Bài báo: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam. Tác giả: TS. Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 10/2012 (109), 11/2012 (110). Trang: 21 (số 10/2012), 21 (số 11/2012). Năm 2012. (Jul 1 2013 11:26AM)
[30]Tham luận: Một số Bàn luận về Đào tạo Kế toán, Kiểm toán. Tác giả: PGS.TS Ngô Hà Tấn, TS. Đường Nguyễn Hưng. Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội. Trang: 39-45. Năm 2011. (Feb 10 2012 9:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The Influence of Corporate Governance on Misstatements in Financial Statements of Vietnamese Listed Companies. Authors: Đường Nguyễn Hưng. Kỷ yếu hội thảo quốc tế về kế toán “International Conference on Accounting (ICOA 2015)”. Pages: 73-89; 398-406. Year 2015. (May 27 2016 7:41PM)
[2]Presentations: An Analysis of Valuation Models with Linear Information Dynamics: Evidence from Vietnam. Authors: TS Đường Nguyễn Hưng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. 2010 Annual Meeting and Conference - Asian Academic Accounting Association (AAAA)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: PAPER 4.1-3. Year 2010.
(Feb 10 2012 9:09PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 28 2016 4:39PM)
[1]Kiểm soát nội bộ
Chủ biên: Đường Nguyễn Hưng. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2016.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Kim Ngọc
Đề tài: Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc doanh nghiệp kiểm toán đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2014

 2017

[2]Nguyễn Tuấn
Đề tài: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2013

 2017

[3]Phan Nguyễn Thùy Uyên
Đề tài: Các nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đến điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trong trường hợp có phát hành thêm cổ phiếu

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2015

 2016

[4]Phạm Quang Tuấn
Đề tài: Phân tích rủi ro tài chính của các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2015

 2016

[5]Huỳnh Thị Cẩm Tâm
Đề tài: A Research on Relation of Job Satisfaction and Job Performance in Shaiyo AA Vietnam Company Limited

 Thạc sĩ

 Đại học IMC University of Applied Sciences Krems (Austria)

 2014

 2015

[6]Trương Đình Thạnh
Đề tài: Assessment On The Services Quality Of The Vadein Company

 Thạc sĩ

 Đại học IMC University of Applied Sciences Krems (Austria)

 2014

 2015

[7]Nguyễn Thị Ngọc Khánh Kim
Đề tài: Factors Affecting People’s Clothes Buying Behavior – The Case Of Female Customers Aged 18-35 In Hue City, Vietnam

 Thạc sĩ

 Đại học IMC University of Applied Sciences Krems (Austria)

 2014

 2015

[8]Nguyễn Thanh Hưng
Đề tài: Kế toán trách nhiệm tại Viễn thông Quảng Bình

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2014

 2015

[9]Trần Thị Kiều Oanh
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đối với sai phạm trên báo cáo tài chínhcủa các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Trương Thị Thu Loan
Đề tài: Hoàn thiện công tác lập dự toán vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2014

 2015

[11]Lê Thị Cẩm Giang
Đề tài: Nhận diện khả năng tồn tại sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2015

 2015

[12]Ngô Thị Vân Anh
Đề tài: Ảnh hưởng của các yếu tố tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nông thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2015

 2015

[13]Lê Thị Thanh Thu
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ thu và chi tại trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2013

 2014

[14]Nguyễn Thị Duyên
Đề tài: Tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty TNHH Việt Ý 

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2013

 2014

[15]Phạm Kim Ngọc
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính công ty niêm yết tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2013

 2014

[16]Võ Thị Mỹ Phú
Đề tài: Nghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán trong thao túng Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2013

 2014

[17]Nguyễn Công Cường
Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm tra kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Chi cục Thuế huyện Krông Ana thực hiện

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2013

 2014

  
 Khen thưởng
[1] GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐH ĐÀ NẴNG 2011. Số: 6068/QĐKT. Năm: 2011.
[2] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ 2011. Số: 6065 Ngày 24/10/2011. Năm: 2011.
[3] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ 2012. Số: 6520 ngày 10/10/2012. Năm: 2012.
[4] GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐH ĐÀ NẴNG 2014. Số: 5801/QĐKT. Năm: 2014.
[5] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ 2016. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Managing Financial Principles and Techniques
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sau đại học  ĐH Đà Nẵng
[2]Strategic Management Accounting (Advanced) (tiếng Anh) - Kế toán quản trị chiến lược (nâng cao)
Ngành: Kinh tế học
 2011 Chương trình đại học (giảng tiếng Anh) - ĐH Sunderland (Anh)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 ĐH Kinh tế, Đà Nẵng
[3]Financial Resources Management And Decision (tiếng Anh) - Quản trị các nguồn lực tài chính
Ngành: Kinh tế học
 2011 Chương trình cao đẳng, đại học (giảng tiếng Anh) - ĐH Sunderland (Anh)  ĐH Kinh tế, Đà Nẵng
[4]Financial Statement Analysis (tiếng Anh) - Phân tích tài chính
Ngành: Kinh tế học
 2011 Chương trình thạc sĩ MBA (giảng tiếng Anh) - ĐH Nice (Pháp)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 ĐH Kinh tế, Đà Nẵng
[5]Principles of Accounting (tiếng Anh) - Nguyên lý kế toán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Chương trình cử nhân (giảng tiếng Anh)  ĐH Ngoại Ngữ, Đà Nẵng
[6]Management Accounting (tiếng Anh) - Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 2010 Chương trình cao đẳng, đại học (giảng bằng tiếng Anh) - ĐH Sunderland (Anh), ĐH Towson (Mỹ), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (VN-UK Institute), ĐH Kinh tế Đà Nẵng Chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, liên kết giữa Đại học Khoa học và ứng dụng IMC - Krems, Áo và Đại học Huế  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (VN-UK Institute), ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Huế
[7]Thực hành kiểm toán
Ngành: Kế toán
 2010 Sinh viên đại học  ĐH Kinh tế
[8]Kiểm soát nội bộ
Ngành: Kế toán
 2010 Chương trình cử nhân và thạc sĩ  ĐH Kinh tế, Đà Nẵng
[9]Kiểm toán căn bản
Ngành: Kế toán
 2010 Chương trình cử nhân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 ĐH Kinh tế, Đà Nẵng
[10]Hệ thống thông tin kế toán
Ngành: Kế toán
 2010 Chương trình cử nhân và thạc sĩ  ĐH Kinh tế, Đà Nẵng
[11]Kiểm toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2010 Chương trình cử nhân  ĐH Kinh tế, Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn