Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,150,710

 Mô phỏng và thực nghiệm bộ điều khiển PID Fuzzy Adaptive cho động cơ Servo DC.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Dương Quang ThiệnThS. Nguyễn Công Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Quảng Bình; Số: 16/2017;Từ->đến trang: 11 - 19;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Động cơ Servo DC được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng của ngành công nghiệp. Điều khiển tốc độ là yêu cầu phổ biến trong điều khiển công nghiệp trong nhiều điều kiện hoạt động, ví dụ như khi các tham số không đảm bảo, nhiễu tải... Đối với các bộ điều khiển thông thường, nhóm tác giả cần chỉnh sửa các thông số của hệ thống mỗi khi thay đổi chế độ làm việc trong thời gian thực. Kỹ thuật thích nghi là phù hợp nhất cho những tình huống này. Bài báo trình bày nghiên cứu về điều khiển tốc độ thực của động cơ Servo DC với thuật toán điều khiển PID Adaptive-fuzzy. Mô phỏng đã được thực hiện trong phần mềm Matlab/Simulink, với việc thành lập cấu hình của bộ điều khiển cho hiệu suất cao ngay cả khi các tham số thay đổi. Sau đó, so sánh kết quả thực nghiệm và mô phỏng để xác định cách điều khiển các tham số tốt nhất. Các mô phỏng và kết quả thực nghiệm được báo cáo trong bài báo này cũng hiệu quả đối với bộ điều khiển trong các điều kiện khác nhau.
ABSTRACT
DC servo motors have been widely used in many applications of industry. Speed control is popular requirement in industrial controller with many operating condition i.e. parameter uncertainty, load disturbance etc. For conventional controllers, we need fix the parameters of the system so that I have not been successful for real time applications. Adaptive techniques are the best suited for these situations. This paper present the study on speed control of real DC servo motor are applied the algorithm of adaptive Fuzzy-PID controller. The model have been carried out in MATLAB/SIMULINK with the configuration of controller has also been observed for robust performance against variations of parameter and uncertainties. After that, Comparion of experience and simulation to determine the best way of parameter controller for model. The simulation and experience results reported in this paper performance the effectiveness of the proposed controller against varyring operationg conditions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn