Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,640

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bộ quan sát trạng thái bền vững H∞ cho hệ thống phi tuyến lipschitz với thông số thay đổi: Phương pháp chia lưới. Tác giả: Phạm Thanh Phong, Hoàng Dũng, Phạm Duy Dưởng, Dương Quang Thiện, Phan Thị Thanh Vân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN: 1859-1531. Trang: 26-32. Năm 2022. (Jan 11 2023 8:43AM)
[2]Bài báo: Sử dụng Bond-Graph để mô phỏng phạm vi ứng dụng của cảm biến và chùm áp điện trong mạch phục hồi năng lượng. Tác giả: Thien Duong Quang, Van Nguyen Thi Hai. SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL - ENGINEERING AND TECHNOLOGY. Số: 03. Trang: Online first. Năm 2020. (Jul 1 2020 8:40AM)
[3]Bài báo: Thực nghiệm và mô phỏng bộ điều khiển PID Fuzzy Adaptive cho động cơ Servo DC. Tác giả: Dương Quang Thiện. National Scientific Conference on Applying new Technology in Green Building (ATiGB 2019). Số: 5. Trang: 159 - 169. Năm 2019. (Jul 1 2020 9:38AM)
[4]Bài báo: Thiết kế và mô phỏng bộ điều khiển đáp ứng Fuzzy PID cho động cơ servo DC. Tác giả: Hoàng Thắng; Dương Quang Thiện; Nguyễn Thị Hải Vân. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ X. Số: 10. Trang: 521-523. Năm 2018. (May 27 2019 10:23AM)
[5]Bài báo: Thiết kế và mô phỏng mạch thu hồi năng lượng tạo ra bởi sự rung động cơ học thông qua Bond-Graph. Tác giả: Dương Quang Thiện; Hoàng Thắng; Nguyễn Thị Hải Vân. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ X. Số: 10. Trang: 537-539. Năm 2018. (May 27 2019 10:25AM)
[6]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH QUANG CỦA LỖ NANO VÀNG. Tác giả: Thien Q. Duong, Khuong T. T. Pham, Nam L. Nguyen. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132). Trang: 74-78. Năm 2018. (Jun 5 2019 8:07AM)
[7]Bài báo: Mô phỏng bộ điều khiển PID Fuzzy Adaptive cho động cơ Servo DC. Tác giả: ThS. Dương Quang ThiệnThS. Nguyễn Công Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Quảng Bình. Số: 16/2017. Trang: 11 - 19. Năm 2017. (Oct 21 2018 9:24AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Study of Air conditioner system cooling by water with Heat recovery to Supply hot water for human living. Authors: Vinh Nguyen Cong, Thien Duong Quang. International Journal of Recent Engineering Research and Development (IJRERD). No: 05. Pages: 01 - 06. Year 2020. (Jul 1 2020 8:36AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn