Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,043,080

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế và mô phỏng bộ điều khiển đáp ứng Fuzzy PID cho động cơ servo DC. Tác giả: Hoàng Thắng; Dương Quang Thiện; Nguyễn Thị Hải Vân. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ X. Số: 10. Trang: 521-523. Năm 2018. (May 27 2019 10:23AM)
[2]Bài báo: Thiết kế và mô phỏng mạch thu hồi năng lượng tạo ra bởi sự rung động cơ học thông qua Bond-Graph. Tác giả: Dương Quang Thiện; Hoàng Thắng; Nguyễn Thị Hải Vân. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ X. Số: 10. Trang: 537-539. Năm 2018. (May 27 2019 10:25AM)
[3]Bài báo: Mô phỏng và đánh giá phạm vi ứng dụng của mạch thu hồi năng lượng tạo ra bởi rung động cơ học thông qua Bond-Graph. Tác giả: Dương Quang Thiện; Nguyễn Thị Hải Vân. 2018 Machining, Materials and Mechanical Technologies (IC3MT). Số: 1. Trang: 52. Năm 2018. (May 27 2019 10:30AM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH QUANG CỦA LỖ NANO VÀNG. Tác giả: Thien Q. Duong, Khuong T. T. Pham, Nam L. Nguyen. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132). Trang: 74-78. Năm 2018. (Jun 5 2019 8:07AM)
[5]Bài báo: Mô phỏng và thực nghiệm bộ điều khiển PID Fuzzy Adaptive cho động cơ Servo DC. Tác giả: ThS. Dương Quang ThiệnThS. Nguyễn Công Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Quảng Bình. Số: 16/2017. Trang: 11 - 19. Năm 2017. (Oct 21 2018 9:24AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn