Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,659,968

 Nghiên cứu hệ thống điều hòa không khí làm mát bằng nước với thu hồi nhiệt để cung cấp nước nóng phục vụ cuộc sống của người dân
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vinh Nguyen Cong, Thien Duong Quang
Nơi đăng: International Journal of Recent Engineering Research and Development (IJRERD); Số: 05;Từ->đến trang: 01 - 06;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
To reuse the heat resource discharged from the condenser system of an air conditioning cooler with
water, we carried out the fabrication and the installation of heat exchanger to recover part of the waste heat of the refrigerant cold to hot water heating. After manufacturing a complete model, the input/output parameters were measured in certain period timesand conditions. By evaluating and comparing the data obtained as employing the simulation, the effected parameters were released bythe experimental process. The results showed that the ability to recover the heat of the actual system achieved 36%, hot water temperature reached 410C and supllied to the living conditions that do not affect the working of the system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn