Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu giảm sự thiếu chắc chắn trong công tác dự báo lũ hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn. Tác giả: Võ Ngọc Dương, Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Nguyễn Quang Bình, Phạm Lý Triều, Đoàn Viết Long1, Nguyễn Chí Công. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 158-166. Năm 2018. (Jul 4 2019 2:38PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành xả lũ liên hồ chứa đến ngập lụt hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Tác giả: Đoàn Viết Long, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Thanh Hảo. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 407-414. Năm 2018. (Jul 4 2019 2:40PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập bằng phần mềm thủy lực 1 chiều – Áp dụng cho công trình đập dâng Định Bình. Tác giả: Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương
. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 7(128).2018. Trang: 38-41. Năm 2018.
(Jul 4 2019 2:44PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình – Việt Nam. Tác giả: Đoàn Viết Long , Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 485-493. Năm 2017. (Jul 4 2019 2:31PM)
[5]Bài báo: Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng vỡ đập hệ thống hồ chứa Đăk Yên và IA Bang Thượng. Tác giả: Lê Hùng, Đoàn Viết Long , Nguyễn Đức Huy. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 372-379. Năm 2017. (Jul 4 2019 2:33PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến nhiệt thủy hóa và cường độ nén của vữa. Tác giả: Đoàn Viết Long*; Nguyễn Văn Hướng; Võ Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 41. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá sự an toàn của đập bê tông đầm lăn qua tính toán ứng suất nhiệt bằng lý thuyết độ tin cậy. Tác giả: Đoàn Viết Long - Nguyễn Đình Xân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1111. Trang: 12-15. Năm 2012. (Apr 2 2015 12:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn