Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,265

 AN EFFECTIVE-CHARGE MODEL FOR THE PROBLEM OF PHOTODETACHMENT OF NEGATIVELY CHARGED HYDROGEN IONS
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dung Van Lu
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục -ĐHSP-ĐHĐN; Số: 26(5);Từ->đến trang: 23-28;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT
In this work we take into consideration the calculation of the photodetachment cross section of negatively charged hydrogen ions through the use of an effective-charge model and the two-electron Green’s function for summation over final states of the system. The analytical form of this function is obtained by the convolution of the one-particle Coulomb Green’s functions in the framework of the regular perturbation theory and the operator method. In order to obtain results, we have approximated the value of the Green function via the numerical method with the support of the Mathematica software. In contrast to former ab initio calculations, our approach leads to a greater theoretical value than the experimental one.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn