Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,955

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân bố biên độ xung ion hóa của buồng phân hạch. Tác giả: Lê T.D. Hiền, Dụng Văn Lữ. JSE - TC KH Trường ĐHSP. Số: 37(01). Trang: 7-11. Năm 2020. (May 20 2020 8:13AM)
[2]Bài báo: AN EFFECTIVE-CHARGE MODEL FOR THE PROBLEM OF PHOTODETACHMENT OF NEGATIVELY CHARGED HYDROGEN IONS. Tác giả: Dung Van Lu. TC Khoa học và Giáo dục -ĐHSP-ĐHĐN. Số: 26(5). Trang: 23-28. Năm 2017. (May 26 2018 3:51PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Parametric X-ray radiation in the Smith-Purcell geometry. Authors: OD Skoromnik, ID Feranchuk, DV Lu. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. No: 444. Pages: 125-134. Year 2019. (Dec 4 2018 9:27PM)
[2]Article: Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field. Authors: Khang D. Pham, Vo T.T. Vi, Doan V. Thuan, Nguyen V. Hieu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Bui D. Hoi, Le T.T. Phuong, Nguyen Q. Cuong, Dung V. Lu, Nguyen N. Hieu.. Chemical Physics. No: 524. Pages: 101-105. Year 2019. (Oct 18 2019 11:25PM)
[3]Article: Coulomb Green's functions in the problem of photodetachment of the negatively charged hydrogen ion. Authors: Ilya D. Feranchuk, Dung V. Lu, Nguyen V. Hieu, and Nguyen N. Hieu . Eur. Phys. J. D. No: 73. Pages: 110. Year 2019. (Jun 1 2019 8:48PM)
[4]Article: Effect of strains on electronic and optical properties of monolayer SnS: Ab-initio study. Authors: Doan Q Khoa, Chuong V Nguyen, Huynh V Phuc, Victor V Ilyasov, Tuan V Vu, Nguyen Q Cuong, Bui D Hoi, Dung V Lu, E Feddi, M El-Yadri, M Farkous, Nguyen N Hieu. Physica B: Condensed Matter. No: 545. Pages: 255-161. Year 2018. (Dec 4 2018 9:14PM)
[5]Article: Calculation of photoionization cross section of the negatively charged hydrogen ion in regular perturbation theory. Authors: Dung Van Lu  , I. D. Feranchuk . Vestnik BGU. Ser. 1, Fiz. Mat. Inform. No: 2. Pages: 60-66. Year 2016. (Jun 1 2017 4:28PM)
[6]Presentations: Green's function method for calculation photoioniztion cross section of atoms. Authors: D. V. Lu, I. D. Feranchuk. Int. Conf., Minsk. Pages: 58-62. Year 2016. (Jun 1 2017 4:31PM)
[7]Article: Regularization of ultraviolet divergence for a particle interacting with a scalar quantum field. Authors: O. D. Skoromnik, I. D. Feranchuk, D. V. Lu, and C. H. Keitel. Phys. Rev. D 92, 125019. No: 92. Pages: 125019-1 -> 125019-21. Year 2015. (Mar 31 2016 11:45PM)
[8]Presentations: A suitable uniform approximation for electron-phonon interaction. Authors: Зунг Ван Лы, И.Д. Феранчук. Conference Abstract IRS (Belarus). Pages: 67-69. Year 2015. (Apr 1 2016 12:02AM)
[9]Article: About the choice of the zeroth approximation in the model of interaction of a particle and quantum field. Authors: Зунг Ван Лы, Феранчук И. Д. Вестник БГУ (Belarus). No: 2(2015). Pages: 12-19. Year 2015. (Mar 31 2016 11:39PM)
[10]Presentations: Self-consistent way for regularization of ultraviolet divergence in a model of a quantum field. Authors: I. Feranchuk, O. Skoromnik, D. Lu, K. Krivulko. Int. Conf., Minsk. Pages: 23. Year 2015. (Jun 1 2017 4:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn