Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,625

 Towards a global energy management within a data center
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Said, Y.; Bergeon, S.; Ploix, S.; Giap, Q.-H. and Dumitru, I.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Proceeding of 11th IEEE International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: -;Từ->đến trang: 1 -8;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn