Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,245

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tính toán tối ưu điều phối điện năng trong hệ thống năng lượng điện mặt trời nối lưới dùng Cplex kết nối Matlab. Tác giả: TS. Giáp Quang Huy*, Nguyễn Thị Thanh Quỳnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 28-33. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[2]Bài báo: Station-based design and optimization solution for automatic robot welding system of truck chassis. Tác giả: Giap Quang Huy, Doan Quang Vinh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(85).2014 VOL. 1. Trang: 43-46. Năm 2014. (Mar 2 2015 10:04PM)
[3]Bài báo: Giải pháp tối ưu hoạt động đồng bộ trong hệ thống hàn tự động khung sàn xe ben dùng robot dựa trên phương pháp tối ưu tuyến tính. Tác giả: Giáp Quang Huy, Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 103. Trang: 24-30. Năm 2014. (Feb 3 2015 11:47PM)
[4]Tham luận: Áp dụng phương pháp tối ưu tuyến tính để tối ưu thời gian gia công trong hệ th. Tác giả: Giáp Quang Huy; Đoàn Quang Vinh. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2013
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 397-404. Năm 2013.
(Jul 22 2014 2:03PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: A new approach for the distributed deployment of centralized algorithms in smart grids. Authors: Nguyen, TTQ., V. Debusschere, Ch Bobineau, A. Labonne, C. Boudinet, Q. H. Giap, and N. HadjSaid. In Proceedings of 2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe). Pages: 1-5. Year 2019. (Dec 24 2019 10:37PM)
[2]Article: Smartlog–A declarative language for distributed programming in smart grids . Authors: Nguyen, TTQ., Debusschere, V., Bobineau, C., Giap, Q. H., & Hadjsaid, N.. Computers & Electrical Engineering (SCI-E/Elsevier). No: 80. Pages: 0-0. Year 2019. (Dec 24 2019 10:44PM)
[3]Article: A combination of K-mean clustering and elbow technique in mitigating losses of distribution network. Authors: Minh Quan Duong, Le Hong Lam, Bui Thi Minh Tu, Giap Quang Huy, and Nguyen Huu Hieu. GMSARN International JournalGMSARN International Journal (SCOPUS). No: 13. Pages: 153-158. Year 2019. (Aug 16 2019 3:30PM)
[4]Presentations: Using declarative programming for network data management in smart grids. Authors: T.T.Q Nguyen, Ch. Bobineau, V. Debusschere, Q.H Giap, N. Hadj-Said. In Proceedings of 22st International Database Application & Engineering Symposium, Calabria, Italia. Year 2018. (Jun 12 2018 12:05AM)
[5]Presentations: An active method for teaching power electronics by using simulation software. Authors: Quang-Huy Giap, Hoang-Mai Nguyen
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Vietnam Engineering Education Conference (VCCE 2015). Year 2015. (Mar 19 2015 11:16PM)
[6]Article: Interactive diagnosis of a grid network of rain gauges using fuzzy reasoning. Authors: Giap, Q.-H., Ploix, S., Adrot, O. and Depraetere, C.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Engineering Application of Artificial Intelligence (SCI-E/Elsevier). No: 36. Pages: 99-113. Year 2014. (Sep 16 2013 12:21AM)
[7]Presentations: Station-based design and optimization solution for automatic robot welding system of truck chassis. Authors: Giap Quang Huy, Doan Quang Vinh. In proceedings of 13th International symposium on advanced technology ISAT 13. Pages: Pages 83 - 87. Year 2014. (Nov 16 2014 10:17AM)
[8]Presentations: Towards a global energy management within a data center. Authors: Said, Y.; Bergeon, S.; Ploix, S.; Giap, Q.-H. and Dumitru, I.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Proceeding of 11th IEEE International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 1 -8. Year 2011.
(Oct 12 2012 12:31AM)
[9]Presentations: Cooperation homme-machine dans l’analyse diagnostique. Authors: Giap, Q.-H., O., Ploix, S. et Flaus, J. M.. Sixième Conference Internationale Francophone d'Automatique, Nancy, France
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Year 2010.
(Oct 12 2012 12:21AM)
[10]Presentations: Modélisation itérative structuro-fonctionnelle pour lediagnostic. Authors: Giap, Q.-H., O., Ploix, S. et Flaus, J. M.. 8ème ENIM IFAC Conférence Internationale de Modélisation et Simulation, Tunis, Tunisie
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2010.
(Oct 12 2012 12:25AM)
[11]Presentations: Fault diagnosis in a plug-and-play context. Authors: Allahham, A.; Ploix, S.; Yassine, A. and Giap, Q.-H.
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Proceeding of 2010 IEEE Conference on Control and Fault-Tolerant Systems (SysTol)
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Pages: 522 -527. Year 2010.
(Oct 12 2012 12:27AM)
[12]Presentations: Fuzzy reasoning based interactive diagnosis of a grid network of rain gauge sensors. Authors: Giap, Q.-H., Adrot, O., Ploix, S., Depraetere, C. and Flaus, J. M.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. The 11th IFAC/IFIP/IFORS/IEA Symposium on Analysis, Design, and Evaluation of Human-Machine Systems, Valenciennes, France
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Year 2010.
(Oct 12 2012 12:17AM)
[13]Article: Managing Diagnosis Processes with Interactive Decompositions. Authors: Giap, Q.-H., Ploix, S. and Flaus, J.-M.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Artificial Intelligence Applications and Innovations III, IFIP International Federation for Information Processing, Springer Boston. No: Volume 296. Pages: 407-415. Year 2009. (Oct 12 2012 12:07AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn