Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hệ thống báo cáo tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp tại Việt Nam - Nhìn từ chuẩn mực kế toán công quốc tế về trình bày báo cáo tài chính
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hà Phước Vũ
Nơi đăng: KY hội thảo khoa học Kế toán khu vực công tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu; Số: 978-604-922-089-0;Từ->đến trang: 100-107;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn