Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,211,230

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu việc sử dụng thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định của nhà quản trị . Tác giả: Hà Phước Vũ. Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 03. Trang: 54-58. Năm 2014.
(Dec 29 2014 5:33PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tác động của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo thường niên. Tác giả: Hà Phước Vũ. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 4 (8). Trang: 115. Năm 2014. (Mar 27 2016 12:25AM)
[3]Tham luận: Hệ thống báo cáo tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp tại Việt Nam - Nhìn từ chuẩn mực kế toán công quốc tế về trình bày báo cáo tài chính. Tác giả: Hà Phước Vũ. KY hội thảo khoa học Kế toán khu vực công tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Trang: 100-107. Năm 2014. (Mar 27 2016 12:51AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: CORRUPTION, BUSINESS ENVIRONMENT AND FIRM GROWTH IN VIETNAM. Authors: Phuoc Vu Ha & Michael Frommel. International Journal of Finance and Economics (SSCI, Scopus). No: Forthcoming. Pages: XX-XX. Year 2021. (Jan 19 2021 3:53PM)
[2]Article: Politics and institution of corporate governance in Vietnamese state-owned enterprises. Authors: Cong Phuong, N., Dinh Khoi Nguyen, T. and Phuoc Vu, H.. Managerial Auditing Journal (SSCI, SCOPUS). No: Forthcoming. Pages: 1-20. Year 2020. (Mar 16 2020 8:40AM)
[3]Article: Political connection heterogeneity and firm value in Vietnam. Authors: Phuoc Vu Ha and Michael Frömmel. Cogent Business and Management (ESCI, SCOPUS). No: 7 (1). Pages: 1-18. Year 2020. (Mar 16 2020 8:43AM)
[4]Article: Social capital, credit choice and growth in Vietnamese household businesses. Authors: Phuoc Vu Ha and Michael Frommel. Journal of Developmental Entrepreneurship (SCOPUS, ESCI). No: 23(3). Pages:.. Year 2019. (Oct 5 2019 9:10PM)
[5]Presentations: Social Capital, Credit Choices and Growth in Vietnamese Micro Enterprises. Authors: Phuoc Vu Ha and Michael Frommel. British Accounting and Finance Association Annual Conference. Year 2018. (Jun 3 2018 1:57PM)
[6]Presentations: Political Connection Heterogeneity and Firm Value. Authors: Phuoc Vu Ha and Michael Frommel. Belgian Financial Research Forum. Year 2018. (Jun 3 2018 1:52PM)
[7]Presentations: Corruption, Business Environment and Growth in Vietnam. Authors: Phuoc Vu Ha, Bao Bao Vuong and Michael Frommel. Ghent University FEB PhD Research Day. Year 2018. (Jun 3 2018 1:53PM)
[8]Presentations: Political Connection Heterogeneity and Firm Value. Authors: Phuoc Vu Ha and Michael Frommel. Ghent University FEB PhD Research Day. Year 2018. (Jun 3 2018 1:55PM)
[9]Presentations: Corruption, Business Environment and Firm Growth in Vietnam. Authors: Phuoc Vu Ha, Bao Bao Vuong, Michael Frommel. Vietnam Business and Economics Research Conference. Year 2017. (Jun 3 2018 1:50PM)
[10]Presentations: Corruption, Business Environment and Firm Growth in Vietnam . Authors: Phuoc Vu Ha, Bao Bao Vuong, Michael Frommel. Vietnam International Conference in Finance. Pages: **. Year 2017. (Aug 14 2017 10:05AM)
[11]Presentations: Corruption, Business Environment and Firm Growth in Vietnam. Authors: Phuoc Vu Ha, Bao Bao Vuong, Michael Frommel. International Conference on Accounting and Finance. Pages: **. Year 2017. (Aug 14 2017 10:03AM)
[12]Presentations: Relationships between Corporate Governance Mechanisms and Firm Value – Evidence from Vietnam. Authors: Ha Phuoc Vu and Michael Frommel. International Conference on Accounting and Finance. Pages: 101-110. Year 2016. (Jul 19 2016 9:55AM)
[13]Presentations: The perception gap in vocational skills of management accountants between students and employers – A case study at University of Economics - The University of Danang. Authors: Ha Phuoc Vu and Tran Khanh Hung. The proceeding of the 1st International conference for young researchers in Economics and Business (National Economics University). Pages: 293-304. Year 2015. (Jul 19 2016 9:46AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn