Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,116,677

 The perception gap in vocational skills of management accountants between students and employers – A case study at University of Economics - The University of Danang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ha Phuoc Vu and Tran Khanh Hung
Nơi đăng: The proceeding of the 1st International conference for young researchers in Economics and Business (National Economics University); Số: 1;Từ->đến trang: 293-304;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn