Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Political connection heterogeneity and firm value in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phuoc Vu Ha and Michael Frömmel
Nơi đăng: Cogent Business and Management (ESCI, SCOPUS); Số: 7 (1);Từ->đến trang: 1-18;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The observation of firms’ political connections (PCs) in both types of ascribed and acquired PCs has raised the question of their benefits to firms’ operation. Based on 1,365 Vietnamese listed firm-year observations from 2010 to 2014, we find that although firms with both ascribed and acquired PCs have lower firm value (FV) than firms without any PCs, firms with acquired PCs exhibit better FV than those with ascribed PCs. The paper also reveals that concentrated ownership (CO) has a mediation impact on the association between acquired PCs and FV while it can help firms with acquired PCs in improving FV.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn