Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,890

 Phân tích sự ảnh hưởng của cơ chế quản trị công ty đến sự công bố thông tin trên báo cáo thường niên
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Hà Phước Vũ; Thành viên:  Trần Thị Thanh Thảo
Số: T2014-04-48 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kế toán

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn