Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,043,676

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quản lý dự án trong giai đoạn thi công bằng phương pháp giá trị đạt được dựa trên phần mềm MS Project. Tác giả: Trương Thị Thu Hà, Trần Văn Thường. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh. Số: 5. Trang: 115-125. Năm 2019. (Nov 16 2019 9:14AM)
[2]Bài báo: A hybrid model of least squares support vector regression and particle swarm optimization for Viet Nam stock market analysis. Tác giả: Thuy-Linh Le, Thi Thu Ha Truong. Proceeding of the Conference on Information Technology and Its Applications (CITA 2019). Số: 8. Trang: 9-16. Năm 2019. (Sep 30 2019 6:54PM)
[3]Bài báo: Electric load consumption forecasting in Da Nang city using a hybrid of moving-window concept and swarm intelligence-optimized machine learning regression. Tác giả: Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Tri Ngo, Tang Thi Khanh Vy. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Số: 11(132). Trang: 108-112. Năm 2018. (Mar 16 2019 10:02AM)
[4]Bài báo: Estimating resilient modulus of subgrade soils using bagging-based ensemble model. Tác giả: Thi Thu Ha Truong, Vo Duyen Anh Huynh. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. Số: 5(114), Quyển 2. Trang: 6-10. Năm 2017. (Nov 29 2016 12:18AM)
[5]Bài báo: Sơ bộ đánh giá và xếp hạng năng lực của nhà thầu xây dựng dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc. Tác giả: Trương Thị Thu Hà, Đặng Hữu Luân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120), Quyển 3. Trang: 23-28. Năm 2017. (Nov 16 2017 9:31PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120), Quyển 3. Trang: 12-17. Năm 2017. (Nov 16 2017 9:44PM)
[7]Bài báo: Steel plates fault diagnosis based on an integration of one-against-one strategy and support vector machines. Tác giả: Thi Phuong Trang Pham, Thi Thu Ha Truong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120), Quyển 4. Trang: 95-98. Năm 2017. (Nov 16 2017 9:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Predicting energy consumption in multiple buildings using machine learning for improving energy efficiency and sustainability. Authors: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo*, Thi Thu Ha Truong, Nhat-To Huynh, Ngoc-Son Truong. Journal of Cleaner Production. No: xxx. Pages: xxx. Year 2020. (Mar 17 2020 4:55PM)
[2]Article: Forecasting time series data using moving-window swarm intelligence-optimized machine learning regression. Authors: Ngoc-Tri Ngo, Thi Thu Ha Truong*. International Journal of Intelligent Engineering Informatics. No: 7(5). Pages: 422-440. Year 2019. (May 27 2019 3:49PM)
[3]Article: Sliding-window metaheuristic optimization-based forecast system for foreign exchange analysis. Authors: Jui-Sheng Chou, Thi Thu Ha Truong. Soft Computing. No: 23(10). Pages: 3545–3561. Year 2019. (May 5 2019 9:01AM)
[4]Presentations: A hybrid model of machine learning regression and swarm intelligence for stock price forecast in Vietnam. Authors: Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Tri Ngo. International Conference For Young Researchers In Economics And Business, Hanoi, Vietnam. Pages: 189-198. Year 2018. (Oct 28 2018 8:20AM)
[5]Presentations: Time Series Analysis for Improving Accuracy of Stock Price Forecasts Using Least Squares Support Vector Regression. Authors: Ngoc-Tri Ngo, Thi Thu Ha Truong. International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Da Nang, Vietnam. Pages: 637-643. Year 2017. (Oct 30 2017 7:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn