Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,503

 Nghiên cứu thực nghiệm hệ số bức xạ nhiệt của ngọn lửa khuếch tán
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYEN NGOC LINH, BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HUYNH BA VANG, LE VAN LU
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 3(15), 4(16);Từ->đến trang: 10-14;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT

marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn