Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa - Đại Học Đà Nẵng. Số: 79/2008. Năm: 2008.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại Học Đà Nẵng. Số: 6068/QĐKT. Năm: 2011.
[3] Giấy khen của Công đoàn trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng. Số: 175/QĐ/TVCD. Năm: 2013.
[4] Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013. Số: 1854/QĐ-TLĐ. Năm: 2013.
[5] Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Số: 8649/QĐ-UBND. Năm: 2013.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015. Năm: 2015.
[9] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại Học Bách Khoa. Số: 342/QĐ-ĐHBK. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn