Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The Photostimulated Quantum effect in Rectangular Quantum Wire with an Infinite Potential for the Case of Electron – Acoustic Phonon Scattering
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Vu Nhan, Hoang Dinh Trien, Hoang Van Ngoc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ đô Hà Nội; Số: 15;Từ->đến trang: 19-24;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Based on the quantum kinetic equation for electrons under the action of a linearly polarized electromagnetic wave, a dc electric field and an intense laser field, analytic expressions for the density of the direct current for the case of electron – acoustic phonon scattering are calculated. The current density is studied as a function of the frequency of the laser radiation field, the frequency of the linearly polarized electromagnetic wave, the temperature of system and the size of quantum wire. The analytic expressions are numerically evaluated and plotted for a specific quantum wire, GaAs/AlGaAs. All these results of quantum wire are compared with bulk semiconductors and superlattices to show the differences.
ABSTRACT
Based on the quantum kinetic equation for electrons under the action of a linearly polarized electromagnetic wave, a dc electric field and an intense laser field, analytic expressions for the density of the direct current for the case of electron – acoustic phonon scattering are calculated. The current density is studied as a function of the frequency of the laser radiation field, the frequency of the linearly polarized electromagnetic wave, the temperature of system and the size of quantum wire. The analytic expressions are numerically evaluated and plotted for a specific quantum wire, GaAs/AlGaAs. All these results of quantum wire are compared with bulk semiconductors and superlattices to show the differences.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn