Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The Photostimulated Quantum effect in Rectangular Quantum Wire with an Infinite Potential for the Case of Electron – Acoustic Phonon Scattering. Tác giả: Nguyen Vu Nhan, Hoang Dinh Trien, Hoang Van Ngoc. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ đô Hà Nội. Số: 15. Trang: 19-24. Năm 2017. (Feb 18 2020 9:52AM)
[2]Bài báo: Tính toán hệ số hấp thụ của sóng điện từ yếu trong lượng tử hình chữ nhật trong sự hiện diện của bức xạ laser với cơ chế tán xạ electron - âm Phonon. Tác giả: Nguyen Quang Bau, Nguyen Thi Thanh Nhan, Hoang Dinh Trien. VNU journal of science, Mathematics – physics. Số: 31 No 1S. Trang: 86-90. Năm 2015. (Feb 18 2020 9:37AM)
[3]Bài báo: Sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong dây lượng tử hình trụ hố thế parabol vào các tham số của dây lượng tử. Tác giả: Hoang Dinh Trien. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 17B(04). Trang: 21-24. Năm 2015. (Feb 18 2020 9:47AM)
[4]Bài báo: Calculations of the Nonlinear Absorption coefficient of Strong Electromagnetic Waves Caused by Confined Electrons in One-dimensional Systems . Tác giả: Hoang Dinh Trien, Le Thi Thu Ha, Bui Thi Giang, Nguyen Quang Bau
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. VNU Journal of Science, Mathematics – Physics. Số: 27. Trang: 266-269. Năm 2011. (Jan 17 2013 10:01AM)
[5]Bài báo: Influence of Phonons Confinement on the Nonlinear Absorption of a Strong Electromagnetic Wave caused by confined Electrons in Rectangular Quantum Wires. Tác giả: Hoang Dinh Trien , Le Dinh, Bui Duc Hung, Nguyen Thi Thanh Nhan, Nguyen Quang Bau. VNU Journal of Science, Mathematics – Physics
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 27. Trang: 262-265. Năm 2011.
(Jan 17 2013 10:03AM)
[6]Bài báo: The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in rectangular quantum wires on the temperature of the System. Tác giả: Hoang Dinh Trien , Bui Thi Thu Giang, Nguyen Quang Bau,. VNU Journal of Science, Mathematics – Physics
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 26. Trang: 115-120. Năm 2010.
(Jan 17 2013 9:59AM)
[7]Bài báo: The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by confined electrons on the radius of cylindrical quantum wires. Tác giả: Hoang Dinh Trien, Nguyen Quang Bau, Do Quoc Hung. Proceeding of IWNA 2009, Vung Tau, Vietnam. Số: November 12-14,2009. Trang: 147-151. Năm 2009. (Jan 17 2013 10:07AM)
[8]Bài báo: The dependence of the parametric transformation coefficient of acoustic and optical phonons in doped superlattices on concentration of impurities . Tác giả: Hoang Dinh Trien, Nguyen Vu Nhan, Do Manh Hung, Nguyen Quang Bau
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. VNU Journal of Science, Mathematics – Physics
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 25. Trang: 123-128. Năm 2009.
(Jan 17 2013 10:05AM)
[9]Tham luận: The Nonlinear Absorption Coefficient of a Strong Electromagnetic Wave by Confined Electrons in Cylindrical Quantum Wires with Parabolic Potential. Tác giả: Hoàng Đình Triển, Nguyễn Quang Báu. The 34th Vietnam National conference on Theoretical Physics
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 36-37. Năm 2009.
(Jan 27 2013 10:27AM)
[10]Bài báo: Influence of magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in quantum wires . Tác giả: Nguyen Quang Bau, Hoang Dinh Trien, Nguyen Thi Thanh Nhan.. VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 25. Trang: 123-128. Năm 2008.
(Jan 17 2013 10:08AM)
[11]Bài báo: Calculation of the nonlinear absorption on coefficient of a electromagnetic wave by confined electrons in the compositional superlattices. Tác giả: Do Manh Hung, Nguyen Quang Bau, Hoang Dinh Trien, Nguyen Thi Thanh Nhan. VNU Journal of Science, Mathematics - Physics
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 25. Trang: 236-239. Năm 2008.
(Jan 17 2013 10:10AM)
[12]Bài báo: A number high-frequency effects on semiconductor superlattices. Tác giả: Luong Van Tung, Nguyen Quang Bau, Hoang Dinh Trien. VNU Journal of Science, Mathematics - Physics. Số: 25. Trang: 228-231. Năm 2008. (Jan 17 2013 10:12AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Magneto-optical effect in GaAs/GaAlAs semi-parabolic quantum well. Authors: Nguyen D. Hien, C.A. Duque , E. Feddi , Nguyen V. Hieu , Hoang D. Trien , Le T.T. Phuong , Bui D. Hoi, Le T. Hoa, Chuong V. Nguyen, Nguyen N. Hieu,⁎ , Huynh V. Phuc. Thin Solid Films. No: 682. Pages: 10-17. Year 2019. (Feb 18 2020 10:00AM)
[2]Article: Effect of magnetic field on nonlinear absorption of a strong strong electromagnetic wave in low-dimensional Systems. Authors: Nguyen Quang Bau, Le Thai Hung and Hoang Dinh Trien. Behavior of electromagnetic waves in different media and structures,INTECH , Croatia
marriage affairs open i want an affair
. No: INTECH. Pages: 275-300. Year 2011.
(Jan 17 2013 9:50AM)
[3]Article: The nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave in low-dimensional Systems. Authors: Nguyen Quang Bau and Hoang Dinh Trien,
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Waves propagation-INTECH , Croatia. No: Waves propagation. Pages: 461-482. Year 2011. (Jan 17 2013 9:47AM)
[4]Article: The nonlinear absorption of a strong electromagnetic waves caused by confined electrons in a cylindrical quantum wire. Authors: Hoang Dinh Trien and Nguyen Vu Nhan. Journal of USA-Progress In Electromagnetics Research Letters
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 20. Pages: 87-96. Year 2011.
(Jan 17 2013 9:42AM)
[5]Article: The nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in quantum wires. Authors: Nguyen Quang Bau and Hoang Dinh Trien. Journal of the Korean Physical Society
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 56. Pages: 120-127. Year 2010.
(Jan 17 2013 9:52AM)
[6]Article: The nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave by confined electrons in rectangular quantum wires . Authors: Nguyen Quang Bau and Hoang Dinh Trien. PIERS Proceedings, Xi'an, China. No: March 22-26, 2010. Pages: 336-341. Year 2010. (Jan 17 2013 9:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn