Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Magneto-optical effect in GaAs/GaAlAs semi-parabolic quantum well
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen D. Hien, C.A. Duque , E. Feddi , Nguyen V. Hieu , Hoang D. Trien , Le T.T. Phuong , Bui D. Hoi, Le T. Hoa, Chuong V. Nguyen, Nguyen N. Hieu,⁎ , Huynh V. Phuc
Nơi đăng: Thin Solid Films; Số: 682;Từ->đến trang: 10-17;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
We theoretically study the combined effect of Al-concentration, hydrostatic pressure, and temperature on the magneto-optical absorption properties of a semi-parabolic quantum well (SPQW) by investigating the magneto-optical absorption coefficient (MOAC) and the full-width at half-maximum (FWHM). The expression of MOAC is expressed by the second-order golden rule approximation where the electron–longitudinal-optical (LO) phonon interaction is taken into account while the FWHM is obtained from the profile of the curves. The numerical calculations are made for a typical GaAs/GaAlAs quantum well. Our results showed that the Al-concentration, hydrostatic pressure, and temperature affect the magneto-optical absorption properties strongly. Threshold energy and the resonant peaks are non-monotonic functions of the Al-concentration. Moreover, it has been revealed that the magneto-optical absorption properties of SPQW can be controlled by changing these parameters.
ABSTRACT
We theoretically study the combined effect of Al-concentration, hydrostatic pressure, and temperature on the magneto-optical absorption properties of a semi-parabolic quantum well (SPQW) by investigating the magneto-optical absorption coefficient (MOAC) and the full-width at half-maximum (FWHM). The expression of MOAC is expressed by the second-order golden rule approximation where the electron–longitudinal-optical (LO) phonon interaction is taken into account while the FWHM is obtained from the profile of the curves. The numerical calculations are made for a typical GaAs/GaAlAs quantum well. Our results showed that the Al-concentration, hydrostatic pressure, and temperature affect the magneto-optical absorption properties strongly. Threshold energy and the resonant peaks are non-monotonic functions of the Al-concentration. Moreover, it has been revealed that the magneto-optical absorption properties of SPQW can be controlled by changing these parameters.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn