Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  The nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in quantum wires
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Quang Bau and Hoang Dinh Trien
Nơi đăng: Journal of the Korean Physical Society
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 56;Từ->đến trang: 120-127;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn