Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in rectangular quantum wires on the temperature of the System
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Dinh Trien , Bui Thi Thu Giang, Nguyen Quang Bau,
Nơi đăng: VNU Journal of Science, Mathematics – Physics
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 26;Từ->đến trang: 115-120;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn