Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Calculations of the Nonlinear Absorption coefficient of Strong Electromagnetic Waves Caused by Confined Electrons in One-dimensional Systems
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Dinh Trien, Le Thi Thu Ha, Bui Thi Giang, Nguyen Quang Bau
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: VNU Journal of Science, Mathematics – Physics; Số: 27;Từ->đến trang: 266-269.;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn