Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Influence of Phonons Confinement on the Nonlinear Absorption of a Strong Electromagnetic Wave caused by confined Electrons in Rectangular Quantum Wires
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Dinh Trien , Le Dinh, Bui Duc Hung, Nguyen Thi Thanh Nhan, Nguyen Quang Bau
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: VNU Journal of Science, Mathematics – Physics
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 27;Từ->đến trang: 262-265;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn