Hồ Lê Hân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,871,578

 
Mục này được 656 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Lê Hân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/09/1985
Nơi sinh: Hải Châu 2, tp Đà Nẵng
Quê quán Hòa Xuân, Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thực phẩm; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2022; Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Khoa học và Công Nghệ Hàn Quốc
Dạy CN: Công nghệ thực phẩm
Lĩnh vực NC: phân lập định danh Prokaryotes, bacteriocin, công nghệ lên men.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011-2015: Trường Cao Đẳng Công Nghệ, ĐH Đà Nẵng
2016-2022: Nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Khoa học và Công Nghệ(UST), viện Công Nghệ sinh học Hàn Quốc (KRIBB).
2022-2023: Phó trưởng phòng, phòng Quản lý khoa học, trường ĐH Đông Á, Đà Nẵng
02/2023: giảng viên tại khoa Hóa, Trường ĐH BK, ĐH Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo màng sinh học từ cellulose vi khuẩn và chitosan nhằm ứng dụng làm băng y tế chữa bỏng. Chủ nhiệm: Hồ Lê Hân. Thành viên: Đặng Đức Long, Nguyễn Hữu Phước Trang, Nguyễn Thị Minh Xuân. Mã số: Đ2013_06_07. Năm: 2013. (Feb 17 2023 1:07AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát một số môi trường để sản xuất cellulose vi khuẩn từ Acetobacter xylinum. Tác giả: Hồ Lê Hân, Đặng Đức Long, Nguyễn Hữu Phước Trang. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 102-107. Năm 2013. (Feb 14 2023 11:37AM)
[2]Bài báo: Thiết kế và đánh giá màng bacterial cellulose nhằm ứng dụng làm vật liệu trong y học. Tác giả: Hồ Lê Hân, Nguyễn Thúy Hương. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 11 (60). Trang: 30-40. Năm 2012. (Feb 17 2023 1:11AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Three marine species of the genus Fulvivirga, rich sources of carbohydrate active-enzymes degrading alginate, chitin, laminarin, starch and xylan. Authors: Tra T.H. Nguyen, Tien Q. Vuong, Ho Le Han, Zhun Li, Yong-Jae Lee, Jaeho Ko, Olga I.Nedashkovskaya & Song- Gun Kim. Scientific Reports (Nature porfolio). No: 13. Pages: 6301. Year 2023. (Apr 24 2023 3:16PM)
[2]Article: Show moreBiOCl1−xBrx solid solution – Novel synthesis, highly-efficient visible-light-driven photocatalyst, and DFT study. Authors: Lan Nguyen Thi , Ha Tran Huu, Tri Nguyen Ngoc, N.S.M. Viswanath, Hang T.T. Le, Thi Thuy Trang Phan, Le Tuan Nguyen, Qui Thanh Hoai Ta, Ho Le Han, Lam Nguyen Tan, Vien Vo. Journal of Alloys and Compounds. No: 960. Pages: 170503. Year 2023. (Jun 22 2023 1:54PM)
[3]Article: Cellulosimicrobium fucosivorans is a later heterotypic synonym of Cellulosimicrobium composti. Authors: Lingmin Jiang, Ho Le Han. International Journal of Systermatic and Evolutionary Microbiology. No: 73. Year 2023. (Jun 22 2023 9:36AM)
[4]Article: Chondrinema litorale gen.nov., sp.nov., of the phylum Bacteroidota, carrying multiple megaplasmids isolated from a tidal flat in the West sea, Korea. Authors: Neak Muhammad; Forbes Avila, Yong-Jae Lee, Ho Le Han;, Kyoung-Ho Kim, and Song-Gun Kim. Frontiers in Marine Science. No: 10. Pages: 1186809. Year 2023. (Jun 22 2023 9:41AM)
[5]Article: Isolation of Spirosoma foliorum sp. nov. from the fallen leaf of Acer palmatum by a novel cultivation technique. Authors: Ho Le Han, Dian Alfian Nurcahyanto, Neak Muhammad, Yong-Jae Lee, Tra T. H. Nguyen, Song-Gun Kim, Sook Sin Chan, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Pau Loke Show,Thi Ngoc Thu Tran, Thi Dong Phuong Nguyen, Chen Yaw Chiu. Scientific Reports (Nature porfolio). No: 13. Pages: 14684. Year 2023. (Sep 8 2023 3:20PM)
[6]Article: Investigating the antibacterial mechanism of Ampelopsis cantoniensis extracts against methicillin-resistant Staphylococcus aureus via in vitro and in silico analysis. Authors: Van Ngo Thai Bich, Tan Khanh Nguyen, Thao Dao Thi Thu, Linh Thuy ThiTran, Sa Vo Duong Nguyen, Ho Le Han, Long-Hung Dinh Pham, Trung HoangThanh, Van Hoa Duong, Tuan Anh Trieu, Manh Hung Tran & Phu Tran VinhPham
. Journal of Biomolecular structure and Dynamics. No: online. Pages: https://doi.org/10.1080/07391102.2023.2187218. Year 2023.
(Mar 9 2023 12:41PM)
[7]Article: Halorubrum salinarum sp. nov., an extremely halophilic archaeon isolated from a saturated brine pond of a saltern. Authors: Ho Le Han​, Reneelyn E. Danganan, Zhun Li, Na-Ri Shin, Reuel M. Bennett​, Gina R. Dedeles, Song-Gun Kim. International Journal of Systermatic and Evolutionary Microbiology. No: 72. Pages: https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005231. Year 2022. (Feb 14 2023 11:03AM)
[8]Article: Cellulosimicrobium protaetiae sp. nov., isolated from the gut of the larva of Protaetia brevitarsis seulensis. Authors: Ho Le Han, Tra T. H. Nguyen, Zhun Li, Na-Ri Shin, Song-Gun Kim. International Journal of Systermatic and Evolutionary Microbiology. No: 72. Pages: https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005296. Year 2022. (Feb 14 2023 11:06AM)
[9]Article: Whole-genome analysis and secondary metabolites production of a new strain Brevibacillus halotolerans 7WMA2: A potential biocontrol agent against fungal pathogens. Authors: Ho Le Han , Lingmin Jiang , Thi Ngoc Thu Tran , Neak Muhammad , Song-Gun Kim , Vinh Phu Tran Pham , Yan Jer Ng, Kuan Shiong Khoo Kit Wayne Chew, Thi Dong Phuong Nguyen. Chemosphere (Elsevier publisher). No: 307. Pages: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136004. Year 2022. (Feb 14 2023 11:11AM)
[10]Article: Green Biorefinery: Microalgae-Bacteria Microbiome on Tolerance Investigations in Plants. Authors: Dong Bui-Xuan , Doris Ying Ying Tang , Kit Wayne Chew , Thi Dong Phuong Nguyen , Han Le Ho , Thi Ngoc Thu Tran , Toan Nguyen-Sy, Thi Ha Thuong Dinh , Phuc Son Nguyen , Thi My Huong Dinh , Thanh Thuy Nguyen , Pau Loke Show. Journal of Biotechnology. No: 343. Pages: 120-127. Year 2022. (Feb 14 2023 11:15AM)
[11]Article: Flavobacterium litorale sp. nov., isolated from red alga. Authors: Neak Muhammad​, Ho Le Han, Yong-Jae Lee, Jaeho Ko​, Tra T. H. Nguyen​, Song-Gun Kim. International Journal of Systermatic and Evolutionary Microbiology. No: 72. Pages: https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005458. Year 2022. (Feb 14 2023 11:31AM)
[12]Article: Genome Insights into the Novel Species Jejubacter calystegiae, a Plant Growth-Promoting Bacterium in Saline Conditions. Authors: Ling Min Jiang, Yong Jae Lee, Ho Le Han, Myoung Hui Lee, Jae Cheol Jeong, Cha Young Kim , Suk Weon Kim and Ji Young Lee
. Diversity ( MDPI publisher). No: 13. Pages: https://doi.org/10.3390/d13010024. Year 2021.
(Feb 14 2023 10:39AM)
[13]Article: Characterization of bacteria type strain Bacillus. spp isolated from extracellular polymeric substance harvested in seafood wastewater. Authors: Thi Ngoc Thu Tran, Thi Dong Phuong Nguyen, Ha Thuong Dinh, Thi Tho Bui, Le Han Ho, Truc Xuyen Nguyen-Phan, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Pau Loke Show. Journal of Chemical technology and Biotechnology. No: 92. Pages: https://doi.org/10.1002/jctb.6870. Year 2021. (Feb 14 2023 10:48AM)
[14]Article: Lactococcus kimchii sp. nov., a new lactic acid bacterium isolated from kimchi. Authors: Sophea Pheng, Ho Le Han, Doo-Sang Park, Chang Ho Chung and Song-Gun Kim. International Journal of Systermatic and Evolutionary Microbiology. No: 70. Pages: https://doi.org/10.1099/ijsem.0.003782. Year 2020. (Feb 14 2023 9:30AM)
[15]Article: Flavobacterium ustbae sp. nov., isolated from rhizosphere soil of Alhagi sparsifolia. Authors: Yang Liu, Ho Le Han, Yuanyuan Zou, and Song-Gun Kim. International Journal of Systermatic and Evolutionary Microbiology. No: 69. Pages: https://doi.org/10.1099/ijsem.0.003717. Year 2019. (Feb 14 2023 10:33AM)
[16]Article: Lacinutrix chionocetis sp. nov., isolated from gut of a red snow crab. Authors: Hyangmi Kim ,Sang‑Chul Yoon2 · Kwang‑Ho Choi, Sung‑Tae KimJae‑Bong Lee, Dong‑Sun Kim, Ho Le Han, Kyung Sook Bae· ,Doo‑Sang Park
. Archives of Microbiology. No: 199. Pages: 597-603. Year 2016.
(Feb 14 2023 9:16AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]An toàn thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2023 Sinh viên năm 4, ngành CNTP  Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[2]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2022 Sinh viên năm 2  ĐH Đông Á
[3]Vi sinh thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2022 Sinh viên năm 2, ngành CNTP  ĐH Đông Á
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn