Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,997,493

 The topology on the space $\delta\mathcal E_\chi$
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Nhật Quy
Nơi đăng: Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica (Poland); Số: Issue 51;Từ->đến trang: 61-73;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, we construct a locally convex topology on the vector space \delta\mathcal E_\chi. We also prove that with this topology it is a non-separable and non-reflexive Fréchet space.
ABSTRACT
In this paper, we construct a locally convex topology on the vector space \delta\mathcal E_\chi. We also prove that with this topology it is a non-separable and non-reflexive Fréchet space.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn