Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phần mềm R phân tích số liệu trực tuyến thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế. Tác giả: Hoàng Nhật Quy, Huỳnh Thị Oanh Triều, Trương Thị Minh Hiếu. Hội thảo khoa học Quốc gia CITA lần thứ 8, 2019. Số: 2019. Trang: 304 - 310. Năm 2019. (Jul 3 2020 12:25AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng phần mềm R trong kinh tế lượng. Tác giả: Hoàng Nhật Quy. Hội thảo Quốc gia CITA 2018. Số: 7. Trang: 247 - 254. Năm 2018. (Jun 11 2019 3:04PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng phần mềm R để giải bài toán QHTT. Tác giả: Hoàng Nhật Quy. Hội nghị KH của Trường CĐ CNTT Đà Nẵng. Số: 2013. Trang: 61-73. Năm 2013. (Nov 24 2016 2:10PM)
[4]Bài báo: The local property of the class $\mathcal E_{\chi,loc}$ and applications. Tác giả: Hoàng Nhật Quy. Kỷ yếu Đại hội Toán học lần thứ 8. Số: Lần thứ 8. Trang: 440-445. Năm 2013. (Nov 24 2016 2:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The m-Hessian Operator on Some Weighted Energy Classes of Delta m-Subharmonic Functions. Authors: Vũ Việt Hùng, Hoàng Nhật Quy. Results in Math. No: 75, 112 (2020). Pages: https://doi.org/10.1007/s00025-020-01242-z. Year 2020. (Jul 6 2020 11:03AM)
[2]Article: The topology on the space $\delta\mathcal E_\chi$. Authors: Hoàng Nhật Quy. Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica (Poland). No: Issue 51. Pages: 61-73. Year 2014. (Nov 24 2016 1:48PM)
[3]Article: Local property of the class $\mathcal E_{\chi,loc}$. Authors: Lê Mậu Hải, Phạm Hoàng Hiệp, Hoàng Nhật Quy. J. Math. Anal. Appli. No: vol. 302. Pages: 440-445. Year 2013. (Nov 24 2016 1:46PM)
[4]Article: Convergence in capacity on smooth hypersurfaces of compact Kahler manifolds. Authors: TS. Hoàng Nhật QuyTS. Vũ Việt Hùng. Annales Polonici Mathematici (Poland). No: Vol 103. Pages: 175 – 187. Year 2012. (Sep 5 2016 10:21AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn