Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,927

 The m-Hessian Operator on Some Weighted Energy Classes of Delta m-Subharmonic Functions
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Việt Hùng, Hoàng Nhật Quy
Nơi đăng: Results in Math; Số: 75, 112 (2020);Từ->đến trang: https://doi.org/10.1007/s00025-020-01242-z;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, we construct a topology on the vector space . We also prove that with this topology it is quasi-Banach, non-separable and non-reflexive. We also give a characterization for the class .
ABSTRACT
In this paper, we construct a topology on the vector space . We also prove that with this topology it is quasi-Banach, non-separable and non-reflexive. We also give a characterization for the class .
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn