Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,393

 Hàm đa điều hòa dưới và một số kết quả trên đa tạp phức
Chủ nhiệm:  TS. Hoàng Nhật Quy; Thành viên:  TS. Nguyễn Thị Thùy DươngThS. Nguyễn Thị Sinh
Số: B2017-DDN03-16 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Tự nhiên
Đề tài sẽ chứng minh một số kết quả mới về hàm đa điều hòa dưới trên các đa tạp phức

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn