Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,317

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Online defect prognostic model for textile manufacturing. Tác giả: Nhat-To Huynh. Resources, Conservation and Recycling. Số: 161. Trang: 104910. Năm 2020. (Jul 10 2020 3:25PM)
[2]Bài báo: Predicting energy consumption in multiple buildings using machine learning for improving energy efficiency and sustainability. Tác giả: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo, Thi-Thu-Ha Truong, Nhat-To Huynh, Ngoc-Son Truong. Journal of Cleaner Production. Số: 260. Trang: 121082. Năm 2020. (Jul 10 2020 3:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A hybrid genetic algorithm with 2D encoding for the scheduling of rehabilitation patients. Authors: Nhat-To Huynh, Yi-Chao Huang, Chen-Fu Chien. Computers & Industrial Engineering. No: 125. Pages: 221-231. Year 2018. (Feb 24 2019 3:58PM)
[2]Article: A hybrid multi-subpopulation genetic algorithm for textile batch dyeing scheduling and an empirical study. Authors: Nhat-To Huynh, Chen-Fu Chien. Computers & Industrial Engineering. No: https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.01.005. Pages: https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.01.005. Year 2018. (Apr 16 2018 9:57AM)
[3]Article: An Integrated Approach for IC Design R&D Portfolio Decision and Project Scheduling and A Case Study. Authors: Chen-Fu Chien, Nhat-To Huynh. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing. No: Vol. 31, No. 1. Pages: 76-86. Year 2018. (Mar 27 2018 9:58AM)
[4]Presentations: A Novel Approach for Evaluating the Performance Efficiency of Power Plants. Authors: Nhat-To Huynh, T.-K.-O. Le. The 17th International Symposium on Advanced Technology. Pages: 31. Year 2018. (Jun 17 2019 10:50PM)
[5]Presentations: Common-Weight DEA Approach to Evaluate the Performance Efficiency of Power Plants. Authors: Nhat-To Huynh, T.-K.-O. Le. the International Conference on Innovation & Management. Pages: 2018. Year 2018. (Jun 17 2019 10:51PM)
[6]Presentations: Multi-Subpopulation Genetic Algorithm with Estimation of Distribution Algorithm for Textile Batch Dyeing Scheduling Problem. Authors: Nhat-To Huynh, Chen-Fu Chien. International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering. Year 2017. (Jun 17 2019 10:41PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn