Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,848

 Xây dựng hệ thống kiểm soát và phân loại lỗi trong sản xuất màn hình LCD
Chủ nhiệm:  GS. Chen-Fu Chien; Thành viên:  Huỳnh Nhật Tố
Số: MOST 105-2254-2206 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Dự án đề xuất phương pháp mới cho việc xác định và phân loại sản phẩm lỗi dựa trên các dữ liệu thu thập từ dây chuyền sản xuất. Kết quả đưa ra có thể sử dụng cho việc chuẩn đoán và dự báo trình trạng lỗi xảy ra trên sản phẩm LCD.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn