Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,852,927

 Energy Based Method and Statistical Analysis of Soil Suffusion Susceptibility
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van-Thao Le, Didier Marot, Abdul Rochim, Fateh Bendahmane, Hong-Hai Nguyen
Nơi đăng: Hội thảo Quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững lần thứ 2 (TISDC); Số: ISBN 978-604-82-1809-6;Từ->đến trang: 355-363;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn