Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình xác định hệ số ổn định của nền đắp trên đất yếu theo lý thuyết cân bằng giới hạn. Tác giả: Thân Văn Chinh, Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Giao thông Vận tải ISSN 2354-0818. Số: Tháng 8. Trang: 66-70. Năm 2017. (Dec 17 2019 7:35AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị quan trắc nhiệt độ trong mặt đường bê tông nhựa tại hiện trường. Tác giả: Trần Lê Ánh Huy, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Biên Cương. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: Số đặc biệt 2017. Trang: 102-105. Năm 2017. (Jun 19 2017 4:03PM)
[3]Bài báo: Mô hình xác định hệ số ổn định của nền đắp trên đất yếu theo lý thuyết cân bằng giới hạn.. Tác giả: Thân Văn Chinh; Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Giao thông Vận tải ISSN 2354-0818. Số: Số tháng 8/2017. Trang: Trang 60 -70. Năm 2017. (May 29 2018 9:32AM)
[4]Bài báo: Đề xuất thành phần hạt cho cấp phối bê tông nhựa chặt Dmax 19 cải thiện khả năng kháng lún vệt bánh xe. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Tấn Chánh, Phạm Thái Uyết. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 3/2017. Trang: 55-58. Năm 2017. (Apr 6 2017 10:20AM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của tỷ lệ cát nghiền trong hỗn hợp cốt liệu mịn đến các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa chặt. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Thị Tuyết An, Hoàng Xuân Nhàn, Lê Thị Trúc Quỳnh. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 3/2017. Trang: 46-50. Năm 2017. (Apr 6 2017 10:14AM)
[6]Bài báo: Energy Based Method and Statistical Analysis of Soil Suffusion Susceptibility. Tác giả: Van-Thao Le, Didier Marot, Abdul Rochim, Fateh Bendahmane, Hong-Hai Nguyen. Hội thảo Quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững lần thứ 2 (TISDC). Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 355-363. Năm 2016. (Feb 8 2017 11:59AM)
[7]Bài báo: Các giải pháp thiết kế cho lớp phủ trên mặt cầu bản thép trực hướng. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Biên Cương, Nguyễn Thanh Cường. Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc. Số: ISBN 978-604-84-1272-2. Trang: 90-97. Năm 2016. (May 31 2016 9:46PM)
[8]Bài báo: Dự báo độ lún của nền đắp trên đất yếu - So sánh lý thuyết và thực nghiệm quan trắc. Tác giả: Phạm Minh Vương, Nguyễn Hồng Hải. Hội thảo khoa học Công nghệ XD tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015. Số: ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 184-192. Năm 2016. (May 31 2016 9:51PM)
[9]Bài báo: One-Dimension consolidation analysis of soft soils under embankment loading with variable compressibility and permeability. Tác giả: Phạm Minh Vương, Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(91). Trang: 82-86. Năm 2015. (Nov 13 2015 9:52AM)
[10]Bài báo: Mô hình vật lý nghiên cứu phân bố ẩm trong cấp phối thiên nhiên chịu ảnh hưởng của áp lực nước ngầm. Tác giả: Vương Hữu Cườm, Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96), Quyển 2. Trang: 21-23. Năm 2015. (Apr 14 2016 9:11PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ bão hoà đến cường độ xói bề mặt của đất hạt mịn. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Địa kỹ thuật
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 26-33. Năm 2015.
(May 20 2015 11:30AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng thang phân loại PCR (Pavement Condition Rating) đánh giá tình trạng khai thác mặt đường bê tông nhựa. Tác giả: Phạm Thái Uyết, Nguyễn Hồng Hải. Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X. Số: 10. Trang: 7-12. Năm 2015. (Nov 13 2015 9:56AM)
[13]Bài báo: A method for estimating the backward erosion sensibility of road slopes. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Thị Phương Khuê. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85). Trang: 15-18. Năm 2014. (Mar 4 2015 3:19PM)
[14]Bài báo: Các phương pháp tiếp cận trong phân tích và đánh giá khả năng xói bề mặt của đất dính từ thí nghiệm Jet Erosion Test. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo Hạ tầng giao thông Việt nam với phát triển bền vững. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 79 - 86. Năm 2013. (Nov 3 2013 11:03AM)
[15]Bài báo: Hiện tượng xói hạt mịn dưới tác dụng của dòng thấm có gradient thủy lực không đổi. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61). Trang: 55-60. Năm 2012. (Mar 27 2013 2:28PM)
[16]Bài báo: Đặc trưng về xói ngầm: Phương pháp luận và tiếp cận. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 45 (Quyển 2). Trang: 42 - 50. Năm 2011. (Aug 25 2012 11:09AM)
[17]Bài báo: Độ cố kết của đất yếu trong trường hợp chiều sâu cắm bấc thấm nhỏ hơn vùng gây lún. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Phan Cao Thọ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Trang: 104-111. Năm 2010. (Jan 8 2011 10:45AM)
[18]Bài báo: Tính toán độ cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp trong trường hợp chiều sâu đặt giếng cát hoặc bấc thấm không đến đáy của khu vực gây lún. Tác giả: Dương Học Hải, Vũ Đức Sỹ, Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Cầu đường Việt nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 10. Trang: 12 - 13. Năm 2003.
(Jan 8 2011 11:03AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Suffusion susceptibility investigation by energy based method and statistical analysis. Authors: Van Thao Le, Didier Marot, Abdul Rochim, Fateh Bendahmane, Hong Hai Nguyen. Canadian Geotechnical Journal, ISSN 0008-3674. No: 55(1). Pages: 57-68. Year 2018. (Dec 17 2019 7:17AM)
[2]Article: Assessing the susceptibility of gap-graded soils to internal erosion: proposition of a new experimental methodology. Authors: Didier Marot, Abdul Rochim, Hong-Hai Nguyen, Fateh Bendahmane, Luc Sibille. Natural Hazards Journal. No: Volume 83, Issue 1. Pages: 365-388. Year 2016. (Aug 2 2016 7:34PM)
[3]Article: Suffusion susceptibility characterization by triaxial erodimeter and statistical analysis. Authors: V.T. Le, D. Marot, A. Rochim, F. Bendahmane, HH Nguyen. CRC Press Taylor & Francis Group, London. No: ISBN 978-1-138-02979-8. Pages: 453-460. Year 2016. (Feb 8 2017 11:48AM)
[4]Article: Méthodologie de caractérisation de la sensibilité des sols aux processus d’érosion interne. Authors: Didier MAROT, Abdul ROCHIM, Hong Hai NGUYEN, Fateh BENDAHMANE, Luc SIBILLE
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. XIIIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil, Dunkerque, 2-4 juillet 2014
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: No 13 (2014). Pages: 907-915. Year 2014.
(Aug 15 2014 5:43PM)
[5]Article: Characterization of interface erosion sensibility on compacted cohesive soils. Authors: D.Marot, H.H.Nguyen, F.Bendahmane, O.Amiri, L.Sibille . Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion, Perth, Australia, 2-4 December 2014. No: ISBN 978-1-138-02732-9. Pages: 225-232. Year 2014. (Mar 4 2015 3:47PM)
[6]Article: Systematic methodology for characterization of suffusion sensibility. Authors: D. Marot , A. Rochim , H. H. Nguyen , F. Bendahmane , and L. Sibille
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion, Perth, Australia, 2-4 December 2014
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ISBN 978-1-138-02732-9. Pages: 213-223. Year 2014.
(Mar 4 2015 3:47PM)
[7]Article: One-dimension consolidation analysis of soft soil under embankment loading with variable compressibility and permeability. Authors: Pham Minh Vuong, Nguyen Hong Hai. The 13th International Symposium on Advance Technology (ISAT 13)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: November, 2014, Danang, Vietnam. Pages: 136-140. Year 2014.
(Mar 4 2015 3:51PM)
[8]Article: Systematic methodology for characterizing the sensitivity of suffusion. Authors: Didier MAROT, Hong Hai NGUYEN, Fateh BENDAHMANE. Digues maritimes et fluviales de proctection contre les submersions. 2e colloque national - Digue 2013. No: ISBN 978-2-7462-4536-5. Pages: 376 - 382. Year 2013. (Nov 3 2013 10:41AM)
[9]Article: Etude paramétrique et statistique de la sensibilité de sols fins à l'érosion d'interface. Authors: Didier MAROT, Pierre Louis REGAZZONI, Hong Hai NGUYEN, Fateh BENDAHMANE. Digues maritimes et fluviales de proctection contre les submersions. 2e colloque national - Digue 2013. No: ISBN 978-2-7462-4536-5. Pages: 399 - 405. Year 2013. (Nov 3 2013 10:46AM)
[10]Presentations: Influence of angularity of coarse fraction grains on internal erosion process. Authors: Didier MAROT, Fateh BENDAHMANE, Hong Hai NGUYEN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. 6th International Conference on Scour and Erosion (ISCE-6) 27-31 August 2012
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 887-894. Year 2012.
(Apr 21 2013 3:19PM)
[11]Article: Influence of angularity of coarse fraction grains on internal erosion process. Authors: Didier Marot, Fateh Bendahmane and Hong Haï Nguyen. La Houille Blanche, Revue internationale de l'eau
marriage affairs open i want an affair
. No: 6. Pages: 47-53. Year 2012.
(Feb 4 2013 10:17PM)
[12]Article: Erodibility characterisation for suffusion process in cohesive soil by two types of hydraulic loading. Authors: Hong Hai Nguyen, Didier Marot and Fateh Bendahmane. La Houille Blanche, Revue internationale de l'eau
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 6. Pages: 54-60. Year 2012.
(Feb 4 2013 10:25PM)
[13]Presentations: Erodibility characterisation for suffusion process in cohesive soil by two types of hydraulic loading. Authors: Hong Hai NGUYEN, Didier MAROT, Fateh BENDAHMANE
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. 6th International Conference on Scour and Erosion (ISCE-6) 27-31 August 2012. Pages: 863-870. Year 2012. (Apr 21 2013 3:16PM)
[14]Article: Suffusion phenomenon: analysis and characterization. Authors: Nguyen Hong Hai, Marot Didier, Bendahmane Fateh. Actes de la XXIXe Rencontres Universitaires de Génie Civil (AUGC), Tlemcen - Algérie, 29 au 31 mai 2011. No: Volume II. Pages: 627-636. Year 2011. (May 17 2011 4:21AM)
[15]Article: Surface Erosion : Erodibility Characterisation and Physical Parameters effects. Authors: P.L Regazzoni, D. Marot and H.H. Nguyen. Proceeding of the 5th International Conference on the Scour and Erosion (ICSE 5), ASCE
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: Geotechnical Special Publication No.210. Pages: 182 - 191. Year 2010.
(May 17 2011 4:09AM)
[16]Presentations: Surface Erosion: Erodibility Characterization and Physical Parameters Effects. Authors: Pierre-Louis Regazzoni, Didier Marot, Hong Hai Nguyen. 5th International Conference on Scour and Erosion (ISCE-5) 7-10 nov 2010, San Francisco, USA. Year 2010. (Jan 8 2011 10:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn