Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,579

 Surface Erosion : Erodibility characterisation and physical parameters effects
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: P.L Regazzoni, D. Marot and H.H. Nguyen
Nơi đăng: Proceeding of the 5th International Conference on the Scour and Erosion (ICSE 5), ASCE
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: Geotechnical Special Publication No.210;Từ->đến trang: 182 - 191;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn