Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,747

 Khả năng chống xói của đất dính trong tiến trình xói ngầm dưới hai kiểu tác động thủy lực khác nhau
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hong Hai NGUYEN, Didier MAROT, Fateh BENDAHMANE
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: 6th International Conference on Scour and Erosion (ISCE-6) 27-31 August 2012; Số: ;Từ->đến trang: 863-870;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn