Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,719

 Nghiên cứu và đánh giá việc ứng dụng phương pháp FCO-IM vào mô hình hoá thông tin cho các hệ thống lớn ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Số 1(74).2014-Quyển 1;Từ->đến trang: 114;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
FCO-IM (Fully communication oriented information modeling) là phương pháp mô hình thông tin theo hướng giao tiếp toàn diện. Đây là một phương pháp mới, ưu việt để xây dựng các mô hình thông tin khái niệm (conceptual information model). Các mô hình này có thể tự động chuyển thành các mô hình ERD, UML, các mô hình quan hệ hay đa hướng khác một cách dễ dàng thông qua công cụ FCO-IM bridge. Hiện nay, nó đang được các nhà phân tích trên thế giới lựa chọn và nó đã chứng minh giá trị thực tiễn của mình trong các dự án lớn tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, ở Việt Nam phương pháp này vẫn còn rất mới mẻ và chưa được áp dụng. Trong bài báo này, tác giả đi sâu vào nghiên cứu phương pháp FCO-IM cũng như ứng dụng nó vào việc mô hình hoá thông tin cho hệ thống. Qua đó, tác giả đưa ra các đánh giá về khả năng ứng dụng phương pháp này để mô hình hoá các hệ thống lớn ở Việt Nam.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
FCO-IM is a full communication-oriented information modelling method. It is a new and powerful technique for building conceptual information models. Such models can be automatically transformed into ERM, UML, Relational or Dimensional models by FCO-IM Bridgetools. Currently, it has been chosen by many analysts and it has proven its practical value in big projects of international stature. However, it is still very new and has not been applicable in Vietnam. In this paper, the author goes deeply in researching the FCO-IM method as well as applying it to modelling an information system. Also, the author gives some assessment of the possibility of applying this method to modelling large systems in Vietnam.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn